Naturella factory, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 338 685255 407214 654179 210
Bankové úvery 0,00007,000,00001,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,95460,91690,82990,7166
Bežné bankové úvery 0,00007,000,00001,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000441,00318,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,027,5613,3856,26
Celkové tržby 839 747550 968660 778547 960
Celkový dlh 282 409225 556199 725176 080
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 06724 403473,00-166,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 233-2 096-473,00167,00
Čistý cash flow 12 329-4 423-640,00167,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 29013 81817 8938 656
Čistý zisk 26 42510 29212 0765 685
Čistý zisk v minulom roku 10 29212 0765 6850,0000
Cudzie zdroje -56 276-29 851-14 929-3 130
Daň z príjmov 7 8653 5265 8172 971
Daň z príjmov v minulom roku 3 5265 8172 9710,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 8653 5265 8172 971
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112,20125,7479,9444,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,10115,8473,3734,19
Doba obratu aktív 147,23171,24118,57119,69
Doba obratu pohľadávok 112,20125,7479,9444,12
Doba obratu zásob 0,000035,07756,8690,94
Doba splácania záväzkov 288,99342,617 275268,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,50135,81110,11117,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 86,1871,971 78174,68
EBIT v minulom roku 13 81817 8938 6560,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 29013 81817 8938 656
EBITDA 43 48314 02226 00543 464
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 48314 02226 00543 464
Finančná páka 6,028,5614,3857,26
Finančné účty 10 233-2 096-473,00167,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 22613 81825 76143 324
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76410,79310,92860,9815
Krátkodobé finančné výpomoci 22 30022 3000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 258 098187 535144 71866 059
Krátkodobé záväzky 258 783202 552199 326175 894
Materiál 0,000020 73620 73659 500
Náklady na predaný tovar 635 260448 212572 302467 837
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 326 848215 78710 000238 804
Neobežný majetok 70 35449 23249 23253 166
Obežný majetok 268 331206 175164 981125 726
Obrat aktív 2,482,133,083,05
Obrat neobežného majetku 11,9311,0613,4210,28
Obrat obežného majetku 3,132,644,014,35
Obrat zásob 0,000010,410,48234,01
Odpisy 8 9360,00007 86834 668
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4680,00003 93417 334
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4680,00003 93417 334
Osobné náklady 158 05386 74265 13949 047
Ostatné náklady na finančnú činnosť 257,00204,00244,00140,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 77 17642 55048 78648 863
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 36110 29219 94440 353
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,33630,19730,80891,82
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,42920,26141,172,61
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77340,90190,73640,6235
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,62530,44578,850,3294
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,111,361,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,111,210,9396
Pohľadávky z obchodného styku 230 257172 770132 81451 197
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95460,82470,72590,3783
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,566,7523,33-18,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83380,88310,93050,9825
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,027,5613,3856,26
Pridaná hodnota 204 36996 17688 45578 662
Primárna platobná neschopnosť 0,33520,24630,36730,9544
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46960,34480,80891,82
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,4916,097,684,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,4916,097,684,05
Služby 122 16965 64534 44921 617
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 338 685255 407214 654179 210
Spotreba materiálu… 186 243166 780527 853207 416
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 30022 3070,00001,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 839 629544 388660 757546 499
Tržby z predaja tovaru 819 479544 388660 757543 568
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 1500,00000,00002 931
Účtovný cash flow 12 329-4 423-640,00167,00
Úročený dlh 22 30022 3070,00001,0000
Vlastné imanie 56 27629 85114 9293 130
Všetky záväzky 282 409225 556199 725176 080
Výsledok hospodárenia 34 54714 02218 1378 796
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 54714 02218 1378 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 42510 29212 0765 685
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 29212 0765 6850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 29013 81817 8938 656
Zásoby 0,000020 73620 73659 500
Záväzky 282 409225 556199 725176 080
Záväzky z obchodného styku 77 17642 55048 78648 863
Zisk pred zdanením 34 29013 81817 8938 656
Zmena EBIT 2,480,77232,070,0000