INTERZONE SLOVAKIA s. r. o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015
Aktíva 8 3786 654
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9829-0,9776
Celkové tržby 2 3001 600
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 235-6 505
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,74961,03
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 2356 505
Čistý cash flow 8 2356 505
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 2111 505
Čistý zisk 1 7241 654
Čistý zisk v minulom roku 1 6540,0000
Cudzie zdroje -8 378-6 654
Daň z príjmov 487,00-149,00
Daň z príjmov v minulom roku -149,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 487,00-149,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,6933,99
Doba obratu aktív 1 3301 518
Doba obratu pohľadávok 22,6933,99
EBIT v minulom roku 1 5050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 2111 505
EBITDA 2 3001 600
EBITDA marža 1,00001,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 3001 600
Finančná páka 1,00001,0000
Finančné účty 8 2356 505
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,0000
Hrubá marža 1,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 2091 504
Krátkodobé pohľadávky 143,00149,00
Obežný majetok 8 3786 654
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,0096,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 7241 654
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98290,9776
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,584,07
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,584,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,02-1,02
Pridaná hodnota 2 3001 600
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 3786 654
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 3001 600
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 3001 600
Účtovný cash flow 8 2356 505
Vlastné imanie 8 3786 654
Výsledok hospodárenia 2 3001 600
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 3001 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 7241 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6540,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 2111 505
Zisk pred zdanením 2 2111 505
Zmena EBIT 1,470,0000