AFRODITA BUILDING s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 275 698273 462249 191244 640254 141
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09100,02681,543,34202,25
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,35-14,05-18,19-33,46-1 367
Celkové tržby 22,000,00000,00000,00004 372
Celkový dlh 305 193294 422263 684252 176254 327
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 51711 438-16 328-25 177-37 619
Čistá marža, Zisková marža, ROS -387,950,00000,00000,0000-0,9030
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 683562,0022 32825 17737 619
Čistý cash flow 2 683562,0022 32825 17737 619
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 535-6 468-5 996-6 390-2 988
Čistý zisk -8 535-6 468-6 956-7 350-3 948
Čistý zisk v minulom roku -6 468-6 956-7 350-3 948-1 238
Cudzie zdroje 29 49520 96014 4937 536186,00
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00001 341
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000349,97
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000021 217
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00001 341
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,000021 233
EBIT v minulom roku -6 468-5 996-6 390-2 988-1 238
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 535-6 468-5 996-6 390-2 988
EBITDA -2 696-4 119-4 140-4 569-1 953
EBITDA marža -122,550,00000,00000,0000-0,4467
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 696-4 119-4 140-4 569-1 953
Finančná páka -9,35-13,05-17,19-32,46-1 366
Finančné účty 2 683562,0022 32825 17737 619
Hrubá marža -57,090,00000,00000,0000-0,3696
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 710-4 203-4 217-4 611-1 989
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,031,031,031,031,00
Krátkodobé finančné výpomoci 22 20012 0006 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 3356 2892 2175 09516 060
Krátkodobé záväzky 282 993282 422257 684252 176254 327
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000123,002 9643 8429 616
Náklady na predaný tovar 1 2563 3331 9673 9945 988
Neobežný majetok 270 680266 611224 646214 368200 462
Obežný majetok 5 0186 85124 54530 27253 679
Odpisy 5 8252 2001 7791 7311 000,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8252 2001 7791 7311 000,00
Osobné náklady 0,00002,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14,0084,0077,0042,0036,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 710-4 268-5 177-5 619-2 948
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,170,72190,81900,975321,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,170,72190,70600,847916,06
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 121,950,00000,00000,00008,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-1 6670,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2156-1,51-1,11-2,31-1,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00008,60
Pohľadávky z obchodného styku 2 0002 0002 0004 1924 192
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,9937,300,64910,29930,0049
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,111,081,061,031,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,35-14,05-18,19-33,46-1 367
Pridaná hodnota -1 256-3 333-1 967-3 994-1 616
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,06151,480,91652,29
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,28940,30860,48000,975321,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -113,20-71,48-63,69-55,19-130,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -113,20-71,48-63,69-55,19-130,22
Služby 150,001 264869,00210,001 049
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 275 698273 462249 191244 640254 141
Spotreba materiálu… 1 1062 0691 0983 7844 939
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 22 20012 0006 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00004 372
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00004 372
Účtovný cash flow 2 683562,0022 32825 17737 619
Úročený dlh 22 20012 0006 0000,00000,0000
Vlastné imanie -29 495-20 960-14 493-7 536-186,00
Všetky záväzky 305 193294 422263 684252 176254 327
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,170,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -8 521-6 319-5 919-6 300-2 953
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 521-6 319-5 919-6 300-2 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 535-6 468-6 956-7 350-3 948
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 468-6 956-7 350-3 948-1 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 535-6 468-5 996-6 390-2 988
Záväzky 305 193294 422263 684252 176254 327
Záväzky z obchodného styku 0,0000123,002 9643 8429 616
Zisk pred zdanením -8 535-6 468-5 996-6 390-2 988
Zmena EBIT 1,321,080,93832,142,41