PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 69 130 35065 292 00060 489 90060 486 408106 430
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00001 2681 4423,51
Časové rozlíšenie aktív 11 6500,00000,0000393,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,0000-3,08
Celkové tržby 0,00000,00000,00000,000046 221
Celkový dlh 174,00172 2682 4012 13115 740
Čistý cash flow 0,00000,00000,00000,0000-45 119
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 013 0514 637 7633 4922 827 543-8 699
Čistý zisk 4 010 4434 632 2333 2222 825 586-9 179
Čistý zisk v minulom roku 4 632 2333 2222 825 586-9 179-131,00
Cudzie zdroje -69 130 176-65 119 732-60 487 499-60 484 277-90 690
Daň z príjmov 474,005 530270,001 957480,00
Daň z príjmov v minulom roku 5 530270,001 957480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 474,005 530270,001 957480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000406,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000375,08
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000840,46
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000406,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000115,63
EBIT v minulom roku 4 637 7633 4922 827 543-8 699-131,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 013 0514 637 7633 4922 827 543-8 699
EBITDA -17 929-5 525-393,00-5 248-6 360
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 929-5 525-393,00-5 248-6 360
Finančná páka 1,001,001,001,001,17
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9974-1,0000-1,0000-0,8521
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,99741,00001,00000,8521
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,00000,9484
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 867-8 538-638,00-8 286-9 265
Krátkodobé pohľadávky 3 814 0360,00002 824 9002 821 01551 430
Krátkodobé záväzky 0,00005 5302 2271 95714 642
Krytie dlhovej služby -8,400,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 1340,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 4205 525393,004 9102 384
Neobežný majetok 65 304 66465 292 00057 665 00057 665 00055 000
Obežný majetok 3 814 0360,00002 824 9002 821 01551 430
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00000,8404
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00000,8987
Osobné náklady 0,00000,00000,0000210,0049 668
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9383 013245,003 0382 905
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000132,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 010 4434 632 2333 2222 825 586-9 179
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,04281,13
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00000,0000-0,9762
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-23,380,8826
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-23,380,8826
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-0,9762
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000047 498
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00001 2681 4423,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00002,01
Pridaná hodnota -5 420-5 525-393,00-4 91043 837
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0097-31,18-6,11-0,4061-2,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0097-31,18-6,11-0,4061-2,47
Služby 5 4205 525393,004 9102 384
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 130 35065 292 00060 489 90060 486 408106 430
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000046 221
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000046 221
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00000,0000-45 119
Úrokové krytie 1 8810,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 69 130 17665 119 73260 487 49960 484 27790 690
Všetky záväzky 174,00172 2682 4012 13115 740
Výsledok hospodárenia -17 929-5 525-393,00-5 248-6 360
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 929-5 525-393,00-5 248-6 360
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 010 4434 632 2333 2222 825 586-9 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 632 2333 2222 825 586-9 179-131,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 010 9174 637 7633 4922 827 543-8 699
Záväzky 174,00172 2682 4012 13115 740
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00004 461
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,00004 329
Zisk pred zdanením 4 010 9174 637 7633 4922 827 543-8 699
Zmena EBIT 0,86531 3280,0012-325,0466,40