SK Air Cargo s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172015
Aktíva 3 339 4501 807 621676 480381 232
Bankové úvery 100 23895 4250,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,61390,97571,161,33
Bežné bankové úvery 100 23895 4250,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 94 91091 3992 0059 022
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,183,915,204,46
Celkové tržby 5 808 6954 024 6303 529 2743 955 859
Celkový dlh 2 874 2031 439 480567 369311 435
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 06160 759-28 637-23 776
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 17734 66628 63723 776
Čistý cash flow 47 5116 02925 21112 430
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 192 05291 67126 748-14 959
Čistý zisk 97 10663 0303 811-17 840
Čistý zisk v minulom roku 63 0303 81135 503-16 363
Cudzie zdroje -465 247-368 141-109 111-69 797
Daň z príjmov 29 23411 46020 3142 881
Daň z príjmov v minulom roku 11 46020 31417 4310,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 23411 46020 3142 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,81100,9455,1933,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,5174,9127,9928,97
Doba obratu aktív 228,69212,3574,7738,15
Doba obratu pohľadávok 106,81100,9455,1933,28
Doba splácania záväzkov 1 6340,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 186,89107,4250,3428,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 664,450,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 91 67126 74853 106-16 363
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 192 05291 67126 748-14 959
EBITDA 1 224 304139 57339 836-12 837
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 224 304139 57339 836-12 837
Efektívna daňová sadzba 0,23140,15380,8420-0,1926
Finančná páka 7,184,916,205,46
Finančné účty 82 17734 66628 63723 776
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 463 053164 21143 052-13 835
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,81720,50580,67330,7417
Krátkodobé pohľadávky 1 559 687859 217499 338332 522
Krátkodobé záväzky 2 729 009914 374455 451282 768
Krytie dlhovej služby 18,638,1215,190,0000
Materiál 0,00000,00000,00009 900
Nákladové úroky 65 71217 1812 6230,0000
Nákladové úroky v minulom roku 17 1812 623172,000,0000
Náklady na predaný tovar 4 103 8612 499 4492 711 2002 943 157
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 609 5080,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 602 676822 339146 5006 012
Obežný majetok 1 641 864893 883527 975366 198
Obrat aktív 1,601,724,889,57
Obrat neobežného majetku 3,333,7822,54606,63
Obrat obežného majetku 3,253,486,259,96
Odpisy 1 086 93456 8409 7101 082
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 543 46728 4204 855541,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 543 46728 4204 855541,00
Osobné náklady 384 959200 199343 959686 883
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 4956 0323 418998,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 109 547619 136385 363173 775
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 184 040119 87013 521-16 758
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,31400,32950,58190,9758
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,010,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,183,031,721,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83292,361,671,02
Pohľadávky z obchodného styku 1 073 471637 658253 275289 472
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61390,97571,161,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,79-61,06-4,33-5,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,72300,35099,610,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86070,79630,83870,8169
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,183,915,204,46
Pridaná hodnota 1 226 008607 577591 113703 895
Primárna platobná neschopnosť 1,030,97101,520,6003
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,3510,3114,24-24,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,3510,3114,24-24,26
Služby 2 227 1621 715 1941 989 3881 979 632
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 339 4501 807 621676 480381 232
Spotreba materiálu… 1 267 191784 255721 812963 525
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 100 23895 4250,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 453 9913 122 3613 305 6303 647 052
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 124 12215 3353 3170,0000
Tržby z predaja tovaru 625 7222 0310,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 704 1473 104 9953 302 3133 647 052
Účtovný cash flow 47 5116 02925 21112 430
Úročený dlh 100 23895 4250,00000,0000
Úrokové krytie 2,925,3410,200,0000
Vlastné imanie 465 247368 141109 11169 797
Všetky záväzky 2 874 2031 439 480567 369311 435
Výsledok hospodárenia 202 32698 06830 252-13 919
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 202 32698 06830 252-13 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97 10663 0303 811-17 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 63 0303 81135 503-16 363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 126 34074 49024 125-14 959
Zásoby 0,00000,00000,00009 900
Záväzky 2 874 2031 439 480567 369311 435
Záväzky z obchodného styku 1 109 547619 136385 363173 775
Zisk pred zdanením 126 34074 49024 125-14 959
Zmena EBIT 2,103,430,50370,9142
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 59 1660,00003 1910,0000