JOCASTA a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 360 748 107329 561 009301 086 548199 954 012
Bankové úvery 100 476 90894 880 783141 915 0750,0000
Bežné bankové úvery 9 92016 15616 1560,0000
Časové rozlíšenie pasív 834,00835,00825,0020,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1 3153 933-3 249-10 013
Celkový dlh 360 473 196329 476 404301 178 426199 973 963
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 100 476 71094 880 609141 908 533-27 496
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 198,00174,006 54227 496
Čistý cash flow 24,00-6 368-20 954-4,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 154 02028 459 51125 842 396100 346
Čistý zisk 190 30676 473-72 732-47 471
Čistý zisk v minulom roku 76 473-72 732-47 4710,0000
Cudzie zdroje -274 077-83 77092 70319 971
Daň z príjmov 29 4709 7682 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 7682 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 4709 7682 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 100 466 98894 864 627141 898 9190,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 6520,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 100 466 98894 864 627141 898 9190,0000
EBIT v minulom roku 28 459 51125 842 396100 3460,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 154 02028 459 51125 842 396100 346
EBITDA -12 509-12 632-15 3160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -12 509-12 632-15 3160,0000
Finančná páka 1 3163 934-3 248-10 012
Finančné účty 198,00174,006 54227 496
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 433-22 518-61 197-24,00
Krátkodobé pohľadávky 83,00124,001 3530,0000
Krátkodobé záväzky 271 994207 662136 798147 817
Nákladové úroky 30 934 24428 373 27025 912 248147 817
Nákladové úroky v minulom roku 28 373 27025 912 248147 8170,0000
Náklady na predaný tovar 9 3489 43812 1200,0000
Neobežný majetok 360 737 174329 560 711301 078 653199 926 516
Obežný majetok 10 933298,007 89527 496
Osobné náklady 3 1613 1613 1960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 9249 88645 88124,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 8495 9492 5480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 190 30676 473-72 732-47 471
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00190,0008-0,00052,38
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,96-2,99-3,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,96-2,99-3,790,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11 42013,15-4,42-4 993
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99920,99971,001,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1 3153 933-3 249-10 013
Pridaná hodnota -9 348-9 438-12 1200,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,69440,91290,78462,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -28 817-26 083-19 6640,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -28 817-26 083-19 6640,0000
Služby 9 3489 43812 1200,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 360 748 107329 561 009301 086 548199 954 012
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 100 476 90894 880 783141 915 0750,0000
Účtovný cash flow 24,00-6 368-20 954-4,00
Úročený dlh 100 476 90894 880 783141 915 0750,0000
Úrokové krytie 1,011,000,99730,6789
Vlastné imanie 274 07783 770-92 703-19 971
Všetky záväzky 360 473 196329 476 404301 178 426199 973 963
Výsledok hospodárenia -12 509-12 632-15 3160,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 509-12 632-15 3160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 190 30676 473-72 732-47 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 76 473-72 732-47 4710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 219 77686 241-69 852-47 471
Záväzky 360 473 196329 476 404301 178 426199 973 963
Záväzky z obchodného styku 5 8495 9492 5480,0000
Zisk pred zdanením 219 77686 241-69 852-47 471
Zmena EBIT 1,091,10257,530,0000