Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 64 890 86031 068 52620 301 5265 148 416
Aktivácia 661 411463 2270,00000,0000
Bankové úvery 0,00008 598 51471 79863 875
Bežná likvidita III. stupeň 1,820,28240,41063,22
Bežné bankové úvery 0,00008 598 51471 79863 875
Časové rozlíšenie aktív 1 063 5631 117 9821 085 2160,0000
Časové rozlíšenie pasív 171 1650,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,469111,1517,0060,76
Celkové tržby 37 050 95932 785 35314 371 9661 571 366
Celkový dlh 20 664 74528 510 41919 173 9325 065 051
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00008 598 51471 79863 875
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 984 5921 871 4151 338 33374 835
Čistý zisk 1 496 8421 446 4661 028 27658 365
Čistý zisk v minulom roku 1 446 4661 028 27658 3650,0000
Cudzie zdroje -44 054 950-2 558 107-1 127 594-83 365
Daň z príjmov 436 451401 124309 41916 462
Daň z príjmov v minulom roku 401 124309 41916 4620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 436 451401 124309 41916 462
Dlhodobé pohľadávky 740 758519 785228 743298 305
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 273,6656,4993,82368,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,9153,3485,29365,28
Doba obratu aktív 667,99350,86515,761 196
Doba obratu pohľadávok 281,2862,3699,63437,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 154,40147,67293,8099,72
EBIT v minulom roku 1 871 4151 338 33374 8350,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 984 5921 871 4151 338 33374 835
EBITDA 13 870 4877 838 5673 004 969142 415
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 870 4877 838 5673 004 969142 415
Finančná páka 1,4712,1518,0061,76
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6789-0,0823-0,0555-0,0162
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67890,08230,05550,0162
Hrubá marža 0,45320,32490,25640,9004
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 730 0317 836 7673 003 169141 142
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,23110,42090,56960,0834
Krátkodobé pohľadávky 26 584 3165 002 0673 692 8821 587 251
Krátkodobé záväzky 14 998 91413 076 04311 564 536429 298
Krytie dlhovej služby 270,39329,014 71017 802
Nákladové úroky 51 29923 825638,008,00
Nákladové úroky v minulom roku 23 825638,008,000,0000
Náklady na predaný tovar 18 664 71121 669 61210 682 940156 449
Neobežný majetok 36 502 22324 428 69215 294 6853 262 860
Obežný majetok 27 325 0745 521 8523 921 6251 885 556
Obrat aktív 0,54641,040,70770,3052
Obrat neobežného majetku 0,97141,320,93940,4816
Obrat obežného majetku 1,305,853,660,8334
Odpisy 11 807 9186 060 1781 662 26066 308
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 903 9593 030 089831 13033 154
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 903 9593 030 089831 13033 154
Osobné náklady 8 660 6835 707 7822 314 0262 853
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8001 8001 8001 273
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 246 5602 704 0273 005 00044 888
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 304 7607 506 6442 690 536124 673
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03400,12970,85730,3964
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51570,53590,62810,0020
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,871,59495,94
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82040,90510,926620,46
Pohľadávky z obchodného styku 9 803 1724 723 2853 357 3821 572 565
Pohotová likvidita II. stupeň 1,820,28240,41063,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,31850,91770,94450,9838
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,469111,1517,0060,76
Pridaná hodnota 16 792 87110 651 0013 684 3231 414 917
Primárna platobná neschopnosť 1,452,543,380,0722
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03400,56540,91190,7001
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,493,646,3835,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,493,646,3835,57
Služby 19 216 78922 079 07010 633 554155 349
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 890 86031 068 52620 301 5265 148 416
Spotreba materiálu… 109 33353 76949 3861 100
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00008 598 51471 79863 875
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 388 25432 320 61314 367 2631 571 366
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 930 6720,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 457 58232 320 61314 367 2631 571 366
Úročený dlh 0,00008 598 51471 79863 875
Úrokové krytie 38,6978,552 0989 354
Vlastné imanie 44 054 9502 558 1071 127 59483 365
Všetky záväzky 20 664 74528 510 41919 173 9325 065 051
Výsledok hospodárenia 2 063 4841 778 3891 342 70976 107
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 063 4841 778 3891 342 70976 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 496 8421 446 4661 028 27658 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 446 4661 028 27658 3650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 933 2931 847 5901 337 69574 827
Záväzky 20 664 74528 510 41919 173 9325 065 051
Záväzky z obchodného styku 14 259 66611 974 19011 341 405113 525
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 013 1069 270 1638 336 40568 637
Zisk pred zdanením 1 933 2931 847 5901 337 69574 827
Zmena EBIT 1,061,4017,880,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 929 7570,00000,00000,0000