RESPECT MARK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 42110 48210 48210 9626 965
Bežná likvidita III. stupeň 0,00003,423,423,5815,11
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,41-1,41-1,39-0,7632
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00003,423,423,5810,77
Celkové tržby 0,00000,00000,00001 9952 001
Celkový dlh 0,00003 0613 0613 061461,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 421-10 482-10 482-10 962-4 964
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,00000,70030,7516
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 42110 48210 48210 9624 964
Čistý cash flow 7 42110 48210 48210 9624 964
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00001 8771 928
Čistý zisk 0,00000,0000-480,001 3971 504
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,001 3971 5040,0000
Cudzie zdroje -7 421-7 421-7 421-7 901-6 504
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00424,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00424,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00424,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000365,00
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00002 0061 270
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000560,0384,09
EBIT v minulom roku 0,00000,00001 8771 9280,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00001 8771 928
EBITDA 0,00000,00000,00001 8761 964
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,94040,9815
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00001 8761 964
Finančná páka 1,00001,411,411,391,07
Finančné účty 7 42110 48210 48210 9624 964
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,7080-0,7080-0,7208-0,9338
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,70800,70800,72080,9338
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,96340,9815
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00001 8761 928
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00002 001
Krátkodobé záväzky 0,00003 0613 0613 061461,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000073,0037,00
Obežný majetok 7 42110 48210 48210 9626 965
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000036,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,001 3971 504
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,7127
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00005,492,48
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00005,492,48
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 001
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00003,423,423,5815,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,7080-0,7080-0,7208-1,31
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00001 9221 964
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00003,423,423,5810,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00001,630,2347
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00001,630,2347
Služby 0,00000,00000,000073,0037,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 42110 48210 48210 9626 965
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 9952 001
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 2182 001
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000777,000,0000
Účtovný cash flow 7 42110 48210 48210 9624 964
Vlastné imanie 7 4217 4217 4217 9016 504
Všetky záväzky 0,00003 0613 0613 061461,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00001 8761 964
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00001 8761 964
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,001 3971 504
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,001 3971 5040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00001 8771 928
Záväzky 0,00003 0613 0613 061461,00
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00001 8771 928
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,97350,0000