FIDES Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 215 81735 38879 25898 375
Bežná likvidita III. stupeň 0,77380,89040,65160,8884
Časové rozlíšenie aktív 0,0000497,00540,00266,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000-8 7490,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,3545,46-0,36636,69
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3090-0,8863-0,13150,6877
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,4557,85-3,19-11,17
Celkové tržby 654 240213 79417 945893 369
Celkový dlh 278 35143 387115 450108 048
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 84 477-24 029-58 126-71 383
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0967-0,2086-1,48-0,0169
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -84 47724 02958 12671 383
Čistý cash flow -84 477-34 097-13 25764 744
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -62 049-43 634-26 278-14 112
Čistý zisk -63 284-44 595-26 519-15 073
Čistý zisk v minulom roku -44 595-26 519-15 073-1 250
Cudzie zdroje 62 534-750,0036 1929 673
Daň z príjmov 0,0000960,00240,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00240,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00240,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,593,02142,644,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,141,94142,644,49
Doba obratu aktív 122,1160,601 61240,19
Doba obratu pohľadávok 116,593,02142,644,90
Doba obratu zásob 2 8474,340,00000,0000
Doba splácania záväzkov 8 651964,510,00003 032
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 154,7065,882 05038,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 389759,060,0000246,09
EBIT v minulom roku -43 635-26 278-14 112-1 250
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -62 049-43 634-26 278-14 112
EBITDA -55 057-33 246-23 666-4 235
EBITDA marža -0,0842-0,1555-1,32-0,0047
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -55 057-33 246-23 666-4 235
Finančná páka -3,4547,18-2,19-10,17
Finančné účty -84 47724 02958 12671 383
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -57 170-33 840-23 817-4 594
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,271,091,270,9570
Krátkodobé pohľadávky 206 0621 7667 01311 983
Krátkodobé záväzky 273 40638 472100 78994 141
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 265 1380,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -44,583,80-23 666-4 235
Materiál 0,000028,000,00000,0000
Nákladové úroky 1 2351,00001,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 625 831197 81123 774840 762
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 53614 5590,000011 333
Neobežný majetok 4 2678 92313 57914 743
Obežný majetok 211 55025 96865 13983 366
Obrat aktív 2,996,020,22649,08
Obrat neobežného majetku 151,1823,891,3260,60
Obrat obežného majetku 3,058,210,275510,72
Obrat zásob 0,128284,160,00000,0000
Odpisy 4 6569 3122 3287 760
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6564 6561 1643 880
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 6561 1643 880
Osobné náklady 69 81352 02418 21259 023
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 113594,00151,00359,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000030 27712 2987 641
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -58 628-35 283-24 191-7 313
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,01-59,460,73271,56
Podiel EBIT k aktívam -0,2875-1,23-0,3316-0,1435
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2875-0,9886-0,3316-0,1435
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,08-7,701,22-3,33
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,39140,67900,73340,7256
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,633,39-3,121,12
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1291-0,1595-0,73880,0725
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,671,050,00004,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,27570,2951-0,32010,8913
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,25850,2503-0,28380,7877
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1310-0,1600-0,73880,0725
Pohľadávky z obchodného styku 125 7251 1327 01310 983
Pohotová likvidita II. stupeň 0,44470,88460,65160,8884
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,74020,0220-2,730,1494
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -68,40-34 097-13 25764 744
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,291,231,461,10
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,4557,85-3,19-11,17
Pridaná hodnota 19 24715 351-5 82952 607
Primárna platobná neschopnosť 2,1126,751,750,6957
Rentabilita aktív, ROA -0,2932-1,26-0,3346-0,1532
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,01-59,460,73271,56
Rýchla likvidita I. stupeň -0,30900,80840,57670,7583
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,06-1,31-4,88-25,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,06-1,31-4,88-25,51
Služby 608 879178 31823 193826 067
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 215 81735 38879 25898 375
Spotreba materiálu… 5 4164 934581,003 362
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 645 078213 16217 945893 369
Tržby z predaja tovaru 12 12012 1340,000011 709
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 632 958201 02817 945881 660
Účtovný cash flow -84 477-34 097-13 25764 744
Úrokové krytie -50,24-43 634-26 278-14 112
Vlastné imanie -62 534750,00-36 192-9 673
Všetky záväzky 278 35143 387115 450108 048
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000-8 7490,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -59 713-42 558-25 994-11 995
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -59 713-42 558-25 994-11 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -63 284-44 595-26 519-15 073
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -44 595-26 519-15 073-1 250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -63 284-43 635-26 279-14 113
Zásoby 89 965173,000,00000,0000
Záväzky 278 35143 387115 450108 048
Záväzky z obchodného styku 265 13830 27712 2987 641
Zisk pred zdanením -63 284-43 635-26 279-14 113
Zmena EBIT 1,421,661,8611,29