M.B.N. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 5 0005 0005 0005 000
Bežná likvidita III. stupeň 10,4210,4210,420,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,0000-1,0000
Celkový dlh 480,00480,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000-5 000-5 000-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0005 0005 0005 000
Čistý cash flow 0,00000,00000,00005 000
Čistý zisk 0,00000,0000-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 520-4 520-4 520-5 000
Daň z príjmov 0,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,000,0000
Finančná páka 1,111,111,111,0000
Finančné účty 5 0005 0005 0005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9040-0,9040-0,9040-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90400,90400,90401,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,00480,000,0000
Obežný majetok 5 0005 0005 0005 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 10,4210,4210,420,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-1,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 10,4210,4210,420,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0005 0005 0005 000
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00005 000
Vlastné imanie 4 5204 5204 5205 000
Všetky záväzky 480,00480,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,000,00000,0000
Záväzky 480,00480,00480,000,0000