Slovakia Business Company s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017
Aktíva 17 35115 880
Bežná likvidita III. stupeň 3,092,26
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,45-0,8890
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,031,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,47830,7964
Celkové tržby 186 387142 778
Celkový dlh 5 6147 040
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 008-7 859
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 0087 859
Čistý cash flow 17 0087 859
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 016-15 199
Čistý zisk 2 897-16 160
Čistý zisk v minulom roku -16 160-5 750
Cudzie zdroje -11 737-8 840
Daň z príjmov 119,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 119,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,680320,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,680320,83
Doba obratu aktív 34,4241,25
Doba obratu pohľadávok 0,680320,83
Doba splácania záväzkov 15,8523,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,1418,29
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,20054,68
EBIT v minulom roku -15 199-5 750
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 016-15 199
EBITDA 6 063-13 862
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 063-13 862
Finančná páka 1,481,80
Finančné účty 17 0087 859
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6764-0,5567
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67640,5567
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 471-15 122
Krátkodobé pohľadávky 343,008 021
Krátkodobé záväzky 5 6147 040
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 71,001 414
Krytie dlhovej služby 0,0000-13 862
Nákladové úroky 0,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,0000
Náklady na predaný tovar 178 999156 650
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 129 274110 392
Obežný majetok 17 35115 880
Obrat aktív 10,618,85
Obrat obežného majetku 10,618,85
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5921 260
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 897-16 160
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2468-1,83
Podiel EBIT k aktívam 0,1738-0,9571
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1738-0,9571
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2570-1,72
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98020,4949
Pohľadávky z obchodného styku 343,008 021
Pohotová likvidita II. stupeň 3,092,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6901-1,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00007 859
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,47830,7964
Pridaná hodnota 5 018-16 132
Rentabilita aktív, ROA 0,1670-1,02
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2468-1,83
Rýchla likvidita I. stupeň 3,031,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,9259-0,5079
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,9259-0,5079
Služby 49 10343 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 35115 880
Spotreba materiálu… 622,002 398
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 184 017140 518
Tržby z predaja tovaru 181 874140 518
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 1430,0000
Účtovný cash flow 17 0087 859
Úrokové krytie 0,0000-15 199
Vlastné imanie 11 7378 840
Všetky záväzky 5 6147 040
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,2468-1,83
Výsledok hospodárenia 6 063-13 862
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 063-13 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 897-16 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 160-5 750
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 016-15 200
Záväzky 5 6147 040
Záväzky z obchodného styku 71,001 414
Zisk pred zdanením 3 016-15 200
Zmena EBIT -0,19842,64