EMEA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 3 3353 3434 8195 6225 322
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,0000963,8011,3342,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-0,9991-0,9994-1,09-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000962,2011,2541,71
Celkové tržby 0,0000204,000,00001 3233 378
Celkový dlh 0,00000,00005,00496,00126,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 335-3 340-4 811-5 580-5 256
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-7,210,0000-0,05290,0551
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3353 3404 8115 5805 256
Čistý cash flow 3 3353 3404 8115 5805 256
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8,00-1 471-312,00410,00246,00
Čistý zisk -8,00-1 471-312,00-70,00186,00
Čistý zisk v minulom roku -1 471-312,00-70,00186,000,0000
Cudzie zdroje -3 335-3 343-4 814-5 126-5 196
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000480,0060,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,0060,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000480,0060,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00005,370,000011,597,13
Doba obratu aktív 0,00005 9810,00001 551575,05
Doba obratu pohľadávok 0,00005,370,000011,597,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000136,8413,61
EBIT v minulom roku -1 471-312,00410,00246,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8,00-1 471-312,00410,00246,00
EBITDA -8,00-1 471-312,00410,00246,00
EBITDA marža 0,0000-7,210,00000,30990,0728
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8,00-1 471-312,00410,00246,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,00001,170,2439
Finančná páka 1,00001,00001,001,101,02
Finančné účty 3 3353 3404 8115 5805 256
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9990-0,9118-0,9763
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,99900,91180,9763
Hrubá marža 0,0000-6,890,00000,40590,0856
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8,00-1 471-312,00410,00246,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00003,008,0042,0066,00
Krátkodobé záväzky 0,00000,00005,00496,00126,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00005,0016,0066,00
Náklady na predaný tovar 8,001 609199,00786,003 089
Obežný majetok 3 3353 3434 8195 6225 322
Obrat aktív 0,00000,06100,00000,23530,6347
Obrat obežného majetku 0,00000,06100,00000,23530,6347
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8,00-1 471-312,00-70,00186,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99910,99830,99250,9876
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,000016,370,00004,221,56
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000016,370,00004,221,56
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,0000963,8011,3342,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,00-1,00-0,9186-0,9886
Pridaná hodnota -8,00-1 405-199,00537,00289,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,0000962,2011,2541,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-0,01601,210,5122
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-0,01601,210,5122
Služby 8,00106,00152,00757,002 986
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 3353 3434 8195 6225 322
Spotreba materiálu… 0,00001 50347,0029,00103,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000204,000,00001 3233 378
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000204,000,00001 3233 378
Účtovný cash flow 3 3353 3404 8115 5805 256
Vlastné imanie 3 3353 3434 8145 1265 196
Všetky záväzky 0,00000,00005,00496,00126,00
Výsledok hospodárenia -8,00-1 471-312,00410,00246,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8,00-1 471-312,00410,00246,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8,00-1 471-312,00-70,00186,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 471-312,00-70,00186,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8,00-1 471-312,00410,00246,00
Záväzky 0,00000,00005,00496,00126,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00005,0016,0066,00
Zisk pred zdanením -8,00-1 471-312,00410,00246,00
Zmena EBIT 0,00544,71-0,76101,670,0000