Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 035-33 943-30 009-29 586
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 03533 94330 00929 586
Čistý cash flow 20 0923 934423,6529 586
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 02749 083-3 46943 262
Čistý zisk 37 02749 083-3 46943 262
Čistý zisk v minulom roku 49 083-3 46943 2620,0000
EBIT v minulom roku 49 083-3 46943 2620,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 02749 083-3 46943 262
EBITDA 49 47657 9656 01445 955
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 47657 9656 01445 955
Finančné účty 54 03533 94330 00929 586
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 49 47657 9656 01445 955
Odpisy 12 4498 8829 4832 693
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 4498 8829 4832 693
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 47657 9656 01445 955
Účtovný cash flow 20 0923 934423,6529 586
Výsledok hospodárenia 37 02749 083-3 46943 262
Výsledok hospodárenia po zdanení 37 02749 083-3 46943 262
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 49 083-3 46943 2620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 37 02749 083-3 46943 262
Zisk pred zdanením 37 02749 083-3 46943 262
Zmena EBIT 0,7544-14,15-0,08020,0000