Volkswagen Group Real Estate Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 98 308 491176 266 37568 706 50830 812 010
Bežná likvidita III. stupeň 9,481,210,21640,6510
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000034 235
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03010,877773,27-253,47
Celkové tržby 8 258 8707 456 4642 787 5990,0000
Celkový dlh 2 870 39882 391 81767 781 37830 934 054
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 536 3833 637 4001 571 466-126 686
Čistý zisk 3 583 7372 728 5391 047 174-127 044
Čistý zisk v minulom roku 2 728 5391 047 174-127 0440,0000
Cudzie zdroje -95 438 093-93 874 558-925 130122 044
Daň z príjmov 952 646908 861524 2920,0000
Daň z príjmov v minulom roku 908 861524 2920,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 952 646908 861524 2920,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 011 627613 4390,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 1114 9681 9200,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,2148,01135,840,0000
Doba obratu aktív 4 9398 8558 9960,0000
Doba obratu pohľadávok 1 1624 9981 9200,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 117,234 1018 8700,0000
EBIT v minulom roku 3 637 4001 571 466-126 6860,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 536 3833 637 4001 571 466-126 686
EBITDA 6 434 3085 525 0132 518 031-126 546
EBITDA marža 0,77910,74100,90330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 434 3085 525 0132 518 031-126 546
Finančná páka 1,031,8874,27-252,47
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9708-0,5326-0,01350,0040
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97080,53260,0135-0,0040
Hrubá marža 0,84010,84290,91670,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 058 0055 524 6732 517 661-126 686
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02370,46310,98601,00
Krátkodobé pohľadávky 22 113 35898 884 16714 660 85720 081 246
Krátkodobé záväzky 2 333 59881 628 43367 743 66830 899 254
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-353,48
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000358,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000358,000,0000
Náklady na predaný tovar 327 236980 861232 314106 596
Neobežný majetok 75 183 50676 768 76954 045 65110 696 529
Obežný majetok 23 124 98599 497 60614 660 85720 081 246
Odpisy 1 897 4201 887 273946 1950,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 897 4201 887 273946 1950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 505,00340,00370,00140,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 76 374693 335118 5774 222 752
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 481 1574 615 8121 993 369-127 044
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03760,02911,131,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04730,03841,631,45
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,663,332,700,0000
Pohľadávky z obchodného styku 780 541955 5811 037 4300,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,481,210,21640,6510
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,02920,46740,98651,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03010,877773,27-253,47
Pridaná hodnota 6 938 3786 284 7532 555 285-106 596
Primárna platobná neschopnosť 0,22580,86922,140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03760,02911,131,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,446114,9126,92-244,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,446114,9126,92-244,45
Služby 327 236980 861232 314105 927
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 98 308 491176 266 37568 706 50830 812 010
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000669,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 077 7157 265 6142 787 5990,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 812 1010,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 265 6147 265 6142 787 5990,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-353,87
Vlastné imanie 95 438 09393 874 558925 130-122 044
Všetky záväzky 2 870 39882 391 81767 781 37830 934 054
Výsledok hospodárenia 4 536 8883 637 7401 571 836-126 546
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 536 8883 637 7401 571 836-126 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 583 7372 728 5391 047 174-127 044
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 728 5391 047 174-127 0440,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 536 3833 637 4001 571 466-127 044
Záväzky 2 870 39882 391 81767 781 37830 934 054
Záväzky z obchodného styku 176 278830 5832 219 3765 899 254
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 99 904137 2482 100 7991 676 502
Zisk pred zdanením 4 536 3833 637 4001 571 466-127 044
Zmena EBIT 1,252,31-12,400,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 812 1010,00000,00000,0000