ARNEB stavebné družstvo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 292 761291 9851 2501 250
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,99980,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,6730,54-1,0000-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 494,37-4 4930,00000,0000
Celkový dlh 292 170292 0500,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 761-1 985-1 250-1 250
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7611 9851 2501 250
Čistý cash flow 2 7611 9851 2501 250
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -594,00-65,000,00000,0000
Čistý zisk -594,00-65,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -65,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -591,0065,00-1 250-1 250
EBIT v minulom roku -65,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -594,00-65,000,00000,0000
EBITDA -510,00-30,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -510,00-30,000,00000,0000
Finančná páka 495,37-4 4921,00001,0000
Finančné účty 2 7611 9851 2501 250
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,00200,0002-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0020-0,00021,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -594,00-65,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99801,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 292 170292 0500,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 290 120290 0000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 510,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 292 761291 9851 2501 250
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0035,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -594,00-65,000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,011,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,011,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00940,00681,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,21410,0327-1,0000-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99801,000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 494,37-4 4930,00000,0000
Pridaná hodnota -510,000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,011,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -572,88-9 7350,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -572,88-9 7350,00000,0000
Služby 510,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 292 761291 9851 2501 250
Účtovný cash flow 2 7611 9851 2501 250
Vlastné imanie 591,00-65,001 2501 250
Všetky záväzky 292 170292 0500,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -510,00-30,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -510,00-30,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -594,00-65,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -65,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -594,00-65,000,00000,0000
Zásoby 290 000290 0000,00000,0000
Záväzky 292 170292 0500,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 290 120290 0000,00000,0000
Zisk pred zdanením -594,00-65,000,00000,0000
Zmena EBIT 9,140,00000,00000,0000