BASTION REAL ESTATE k. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 699 677238 861114 476
Bežná likvidita III. stupeň 1,002,241,04
Časové rozlíšenie aktív 122 4598 8343 809
Časové rozlíšenie pasív 0,000020 00020 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,77-0,1777-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,63041,191,34
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,271,283,20
Celkové tržby 187 638349 455161 949
Celkový dlh 535 668122 67471 967
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -331 505-40 694-23 599
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 331 50540 69423 599
Čistý cash flow 290 81117 09523 599
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 89 18495 69331 493
Čistý zisk 67 82273 67822 009
Čistý zisk v minulom roku 73 67822 0090,0000
Cudzie zdroje -164 009-96 187-22 509
Daň z príjmov 18 98519 9008 994
Daň z príjmov v minulom roku 19 9008 9940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 98519 9008 994
Dlhodobé pohľadávky 100 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,9026,3155,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000011,220,0000
Doba obratu aktív 1 361250,17535,69
Doba obratu pohľadávok 211,4326,3155,26
Doba obratu zásob 0,00004,840,0000
Doba splácania záväzkov 12 81228,670,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 897,4115,0882,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 2010,88420,0000
EBIT v minulom roku 95 69331 4930,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 89 18495 69331 493
EBITDA 193 280174 90659 797
EBITDA marža 1,030,50050,3692
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 193 280174 90659 797
Finančná páka 4,272,485,09
Finančné účty 331 50540 69423 599
Hrubá marža 0,82530,41050,3389
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 192 976174 617227 515
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65940,06030,1541
Krátkodobé pohľadávky 8 69025 12011 810
Krátkodobé záväzky 461 33714 39517 638
Krytie dlhovej služby 81,317,912,92
Nákladové úroky 2 3772 115490,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 115490,000,0000
Náklady na predaný tovar 32 780205 05723 123
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 143183 2750,0000
Neobežný majetok 137 023161 78375 258
Obežný majetok 440 19568 24435 409
Obrat aktív 0,26821,460,6814
Obrat neobežného majetku 1,372,151,04
Obrat obežného majetku 0,42635,112,20
Obrat zásob 0,000075,420,0000
Odpisy 102 02077 01421 336
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 51 01038 50710 668
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 51 01038 50710 668
Ostatné náklady na finančnú činnosť 304,00289,00180,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 439 334444,007 918
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 169 842150 69243 345
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,41350,76600,9778
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,550,04890,1457
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 11,780,78270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,862,57
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,550,04910,3026
Pohľadávky z obchodného styku 0,000010 7120,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,002,171,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5640-5,63-0,9538
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 122,348,0848,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76560,51360,6287
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,271,283,20
Pridaná hodnota 154 858143 45054 877
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41350,76600,9778
Rýchla likvidita I. stupeň 0,71861,180,6270
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,770,70141,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,770,70141,20
Služby 15 58519 02822 529
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 699 677238 861114 476
Spotreba materiálu… 4 0522 754594,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 187 638348 507161 949
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000083 949
Tržby z predaja tovaru 14 063188 0070,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 173 575160 50078 000
Účtovný cash flow 290 81117 09523 599
Úrokové krytie 37,5245,2464,27
Vlastné imanie 164 00996 18722 509
Všetky záväzky 535 668122 67471 967
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000020 00020 000
Výsledok hospodárenia 91 26097 89232 306
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 91 26097 89232 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 82273 67822 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 73 67822 0090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 88 57995 48831 636
Zásoby 0,00002 4300,0000
Záväzky 535 668122 67471 967
Záväzky z obchodného styku 439 334444,007 918
Zisk pred zdanením 88 57995 48831 636
Zmena EBIT 0,93203,040,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000090 104