SUPERNIUS STEEL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172016
Aktíva 707 107 608658 967 9685 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000011 9950,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7560-0,7042-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000011 3010,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,4213,260,0000
Celkový dlh 611 751 827612 749 9550,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -72 087 668-32 545 913-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 72 087 66832 545 9135 000
Čistý cash flow 72 087 66832 545 9135 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 143 51946 215 3930,0000
Čistý zisk 49 137 76846 212 5130,0000
Čistý zisk v minulom roku 46 212 5130,00000,0000
Cudzie zdroje -95 355 781-46 218 013-5 000
Daň z príjmov 5 7512 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 7512 8800,0000
EBIT v minulom roku 46 215 3930,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 143 51946 215 3930,0000
EBITDA -75,00-158,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -75,00-158,000,0000
Finančná páka 7,4214,261,0000
Finančné účty 72 087 66832 545 9135 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1349-0,0701-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,13490,07011,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 168-305,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 000 0002 000 0000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00002 8800,0000
Náklady na predaný tovar 75,000,00000,0000
Neobežný majetok 633 019 940624 422 0550,0000
Obežný majetok 74 087 66834 545 9135 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 093147,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 137 76846 212 5130,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51530,99990,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10190,04941,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 000 0002 000 0000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000011 9950,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,32-1,42-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86510,92990,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,4213,260,0000
Pridaná hodnota -75,000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51530,99990,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000011 3010,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8 156 691-3 878 1640,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8 156 691-3 878 1640,0000
Služby 75,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 707 107 608658 967 9685 000
Účtovný cash flow 72 087 66832 545 9135 000
Vlastné imanie 95 355 78146 218 0135 000
Všetky záväzky 611 751 827612 749 9550,0000
Výsledok hospodárenia -75,00-158,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -75,00-158,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 137 76846 212 5130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 212 5130,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 143 51946 215 3930,0000
Záväzky 611 751 827612 749 9550,0000
Zisk pred zdanením 49 143 51946 215 3930,0000
Zmena EBIT 1,060,00000,0000