CHYNO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017
Aktíva 73 90247 089
Bežná likvidita III. stupeň 36,285,23
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9589-1,07
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 33,764,51
Celkové tržby 65 00056 622
Celkový dlh 2 1879 154
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -68 765-40 589
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,51970,5817
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 68 76540 589
Čistý cash flow 68 76540 589
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 43 35441 767
Čistý zisk 33 77932 935
Čistý zisk v minulom roku 32 9350,0000
Cudzie zdroje -71 715-37 935
Daň z príjmov 9 5758 832
Daň z príjmov v minulom roku 8 8320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 5758 832
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,8541,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,8541,90
Doba obratu aktív 414,99303,55
Doba obratu pohľadávok 28,8541,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,4458,04
EBIT v minulom roku 41 7670,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 43 35441 767
EBITDA 43 47441 869
EBITDA marža 0,66880,7394
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 47441 869
Finančná páka 1,031,24
Finančné účty 68 76540 589
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9704-0,8056
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97040,8056
Hrubá marža 0,69270,7432
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 35441 767
Krátkodobé pohľadávky 5 1376 500
Krátkodobé záväzky 2 0379 004
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 298,0048,00
Náklady na predaný tovar 19 97214 542
Obežný majetok 73 90247 089
Obrat aktív 0,87951,20
Obrat obežného majetku 0,87951,20
Osobné náklady 1 3950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 120,00102,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 77932 935
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47100,8682
Podiel EBIT k aktívam 0,58660,8870
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,58660,8870
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60331,10
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,93050,8620
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,060,7168
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 32,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 32,280,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,060,7168
Pohľadávky z obchodného styku 5 1376 500
Pohotová likvidita II. stupeň 36,285,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,04-0,9346
Pridaná hodnota 45 02842 080
Rentabilita aktív, ROA 0,45710,6994
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47100,8682
Rýchla likvidita I. stupeň 33,764,51
Služby 16 43712 973
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 90247 089
Spotreba materiálu… 3 5351 569
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 00056 622
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 00056 622
Účtovný cash flow 68 76540 589
Vlastné imanie 71 71537 935
Všetky záväzky 2 1879 154
Výsledok hospodárenia 43 47441 869
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 43 47441 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 77932 935
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32 9350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 35441 767
Záväzky 2 1879 154
Záväzky z obchodného styku 298,0048,00
Zisk pred zdanením 43 35441 767
Zmena EBIT 1,040,0000