ReFABRIKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 19 14725 66113 891
Bežná likvidita III. stupeň 0,41090,53050,8098
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,958212,16-0,3815
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,26-29,641,77
Celkové tržby 31 40330 03226 009
Celkový dlh 27 62026 5578 869
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 119-10 899-1 916
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 11910 8991 916
Čistý cash flow 8 11910 8991 916
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 577-5 918210,00
Čistý zisk -7 577-5 91822,00
Čistý zisk v minulom roku -5 91822,000,0000
Cudzie zdroje 8 473896,00-5 022
Daň z príjmov 0,00000,0000188,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000188,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000188,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,7638,6473,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,6722,8473,87
Doba obratu aktív 222,55312,12194,94
Doba obratu pohľadávok 35,7638,6473,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 316,67322,75124,42
EBIT v minulom roku -5 918210,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 577-5 918210,00
EBITDA -3 857-3 664999,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 857-3 664999,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,8952
Finančná páka -2,26-28,642,77
Finančné účty 8 11910 8991 916
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 943-3 751991,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,421,030,6383
Krátkodobé pohľadávky 3 0773 1775 264
Krátkodobé záväzky 27 24526 5358 866
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 6602 7672 201
Náklady na predaný tovar 28 97827 84223 545
Neobežný majetok 7 95111 5856 711
Obežný majetok 11 19614 0767 180
Obrat aktív 1,641,171,87
Obrat neobežného majetku 3,952,593,88
Obrat obežného majetku 2,802,133,62
Odpisy 3 6342 167781,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 6342 167781,00
Osobné náklady 4 4274 262814,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,0087,008,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 943-3 751803,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,89436,600,0044
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,93576,770,0418
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,831,970,3304
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,54780,50843,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,30080,33711,54
Pohľadávky z obchodného styku 2 8111 8785 264
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41090,53050,8098
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,040,0822-2,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,441,030,6385
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,26-29,641,77
Pridaná hodnota 2 4252 1672 464
Primárna platobná neschopnosť 1,661,470,4181
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,89436,600,0044
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,16-7,258,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,16-7,258,88
Služby 9 84413 49511 432
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 14725 66113 891
Spotreba materiálu… 19 13414 34712 113
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 40330 00926 009
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 40330 00926 009
Účtovný cash flow 8 11910 8991 916
Vlastné imanie -8 473-896,005 022
Všetky záväzky 27 62026 5578 869
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,89430,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 491-5 831218,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 491-5 831218,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 577-5 91822,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 91822,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 577-5 918210,00
Záväzky 27 62026 5578 869
Záväzky z obchodného styku 4 6602 7672 201
Zisk pred zdanením -7 577-5 918210,00
Zmena EBIT 1,28-28,180,0000