ColorPro, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 36 41534 77434 544
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,560,8142
Časové rozlíšenie pasív 0,000066,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05940,60150,0476
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,280,66631,87
Celkové tržby 91 82084 71166 696
Celkový dlh 25 32313 87922 495
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 299-8 852-1 069
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 2998 8521 069
Čistý cash flow 1 4477 7831 069
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 36010 3617 049
Čistý zisk 5 81410 3617 049
Čistý zisk v minulom roku 8 1857 0490,0000
Cudzie zdroje -11 092-20 829-12 049
Daň z príjmov 1 5460,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 1760,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5460,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,5749,2494,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001,0882,09
Doba obratu aktív 144,76150,30189,05
Doba obratu pohľadávok 68,5749,2494,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 96,9155,92122,96
EBIT v minulom roku 10 3617 0490,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 36010 3617 049
EBITDA 18 98022 83216 410
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 98022 83216 410
Finančná páka 3,281,672,87
Finančné účty 10 2998 8521 069
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3046-0,5990-0,3488
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30460,59900,3488
Hrubá marža 0,43520,52680,2960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 68822 34515 925
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66950,37210,6504
Krátkodobé pohľadávky 17 25011 39217 225
Krátkodobé záväzky 24 37912 93922 469
Náklady na predaný tovar 51 85639 82146 955
Neobežný majetok 8 86614 53016 250
Obežný majetok 27 54920 24418 294
Obrat aktív 2,522,431,93
Obrat neobežného majetku 10,365,814,10
Obrat obežného majetku 3,334,173,65
Odpisy 11 32810 9768 874
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 6645 4884 437
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 6645 4884 437
Osobné náklady 24 05526 8777 592
Ostatné náklady na finančnú činnosť 292,00487,00485,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 2151 41620 022
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 14221 33715 923
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,52420,49740,5850
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,61150,47600,5838
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60190,60220,3846
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,661,662,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,181,20
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000251,0015 000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,131,560,8142
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,67-2,68-11,27
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69540,39910,6512
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,280,66631,87
Pridaná hodnota 39 96444 62919 741
Primárna platobná neschopnosť 0,00005,641,33
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,52420,49740,5850
Rýchla likvidita I. stupeň 0,42250,68070,0476
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,330,60791,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,330,60791,37
Služby 44 26421 61735 516
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 41534 77434 544
Spotreba materiálu… 7 59218 20411 439
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 91 82084 45066 696
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 91 82084 45066 696
Účtovný cash flow 1 4477 7831 069
Vlastné imanie 11 09220 82912 049
Všetky záväzky 25 32313 87922 495
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,52420,00000,0000
Výsledok hospodárenia 7 65210 9247 536
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 65210 9247 536
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 81410 3617 049
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 1857 0490,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 36010 3617 049
Záväzky 25 32313 87922 495
Záväzky z obchodného styku 5 2151 41620 022
Zisk pred zdanením 7 36010 3617 049
Zmena EBIT 0,71041,470,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000932,000,0000