DER SERVICE s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017
Aktíva -1 898 39441 344
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,16
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,62-0,8568
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -153,086,08
Celkové tržby 1 569 30030 287
Celkový dlh -1 910 87735 508
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 710-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 7105 000
Čistý cash flow 32 7105 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 6471 058
Čistý zisk 6 647836,00
Cudzie zdroje -12 483-5 836
Daň z príjmov 0,0000222,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000222,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -455,54438,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -457,93438,00
Doba obratu aktív -441,54498,25
Doba obratu pohľadávok -455,54438,00
Doba splácania záväzkov -73 574937,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -444,46427,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -73 544926,03
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 6471 058
EBITDA 6 8131 058
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 8131 058
Finančná páka -152,087,08
Finančné účty 32 7105 000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 6471 058
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,010,8588
Krátkodobé pohľadávky -1 958 56836 344
Krátkodobé záväzky -1 910 91635 508
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000035 075
Náklady na predaný tovar 1 553 27029 229
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 48013 825
Neobežný majetok 27 4640,0000
Obežný majetok -1 925 85841 344
Obrat aktív -0,82660,7326
Obrat neobežného majetku 57,140,0000
Obrat obežného majetku -0,81490,7326
Osobné náklady 9 0180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 166,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -1 910 1360,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 647836,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53250,1432
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,53080,1813
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,690,0765
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,780,0000
Pohľadávky z obchodného styku -1 968 83036 344
Pohotová likvidita II. stupeň 1,011,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3816-1,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,010,8588
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -153,086,08
Pridaná hodnota 16 0301 058
Primárna platobná neschopnosť 0,97020,9651
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53250,1432
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -280,4833,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -280,4833,56
Služby 1 511 22215 404
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -1 898 39441 344
Spotreba materiálu… 32 5680,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 569 30030 287
Tržby z predaja tovaru 0,000014 239
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 569 30016 048
Účtovný cash flow 32 7105 000
Vlastné imanie 12 4835 836
Všetky záväzky -1 910 87735 508
Výsledok hospodárenia 6 8131 058
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 8131 058
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 647836,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 6471 058
Záväzky -1 910 87735 508
Záväzky z obchodného styku -1 910 13635 075
Zisk pred zdanením 6 6471 058