Finnest Slovakia, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 1 243928,0012 058
Bežná likvidita III. stupeň 1,730,09491,06
Časové rozlíšenie aktív 0,0000176,002 311
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0050-0,64483,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6838-0,92000,8537
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,01-1,07-5,05
Celkový dlh 98 62414 87815 032
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 243-752,00-9 747
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 243752,009 747
Čistý cash flow 491,00-8 9959 747
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -130 630-134 976-82 974
Čistý zisk -131 930-134 976-82 974
Čistý zisk v minulom roku -134 976-82 9740,0000
Cudzie zdroje 97 38113 9502 974
EBIT v minulom roku -134 976-82 9740,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -130 630-134 976-82 974
EBITDA -130 547-134 895-82 975
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -130 547-134 895-82 975
Finančná páka -0,0128-0,0665-4,05
Finančné účty 1 243752,009 747
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 78,3415,030,2466
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -78,34-15,03-0,2466
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -130 630-134 976-82 975
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,577610,540,9468
Krátkodobé záväzky 718,009 77711 417
Krytie dlhovej služby -100,420,00000,0000
Nákladové úroky 1 3000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 82720 06810 611
Obežný majetok 1 243752,009 747
Osobné náklady 117 720114 82771 877
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0081,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 718,00577,002 206
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -131 930-134 976-82 974
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,359,6827,90
Podiel EBIT k aktívam -105,09-145,45-6,88
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -105,09-145,45-6,88
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -248,8215,25-129,44
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,81030,8083
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -9,18-5,72-6,77
Pohotová likvidita II. stupeň 1,730,09491,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 198,33-1,550,3051
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 79,3416,031,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,01-1,07-5,05
Pridaná hodnota -12 827-20 068-10 611
Rentabilita aktív, ROA -106,14-145,45-6,88
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,359,6827,90
Rýchla likvidita I. stupeň 1,730,07690,8537
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,7555-0,1103-0,1812
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,7555-0,1103-0,1812
Služby 12 82720 06810 611
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 243928,0012 058
Účtovný cash flow 491,00-8 9959 747
Úrokové krytie -100,480,00000,0000
Vlastné imanie -97 381-13 950-2 974
Všetky záväzky 98 62414 87815 032
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,350,00000,0000
Výsledok hospodárenia -130 547-134 895-82 975
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -130 547-134 895-82 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -131 930-134 976-82 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -134 976-82 9740,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -131 930-134 976-82 974
Záväzky 98 62414 87815 032
Záväzky z obchodného styku 718,00577,002 206
Zisk pred zdanením -131 930-134 976-82 974
Zmena EBIT 0,96781,630,0000