Tenisová akadémia Prešov, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 319 173361 985303 447
Bežná likvidita III. stupeň 0,96610,10430,2385
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,96610,08880,0277
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,222,992,18
Celkové tržby 35 47928 7475 500
Celkový dlh 267 891271 176207 971
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 242-2 963-1 512
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,11-0,16230,0865
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 2422 9631 512
Čistý cash flow 8 2422 9631 512
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -39 527-4 666602,00
Čistý zisk -39 527-4 666476,00
Čistý zisk v minulom roku -4 666476,000,0000
Cudzie zdroje -51 282-90 809-95 476
Daň z príjmov 0,00000,0000126,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000126,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000126,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00006,59764,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001,900,0000
Doba obratu aktív 3 7414 61520 138
Doba obratu pohľadávok 0,00006,59764,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 99,98425,203 626
EBIT v minulom roku -4 666602,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -39 527-4 666602,00
EBITDA 8 22015 252708,00
EBITDA marža 0,23170,53060,1287
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 22015 252708,00
Finančná páka 6,223,993,18
Finančné účty 8 2422 9631 512
Hrubá marža 0,16110,59300,1511
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 04615 157602,00
Krátkodobé pohľadávky 0,0000517,0011 518
Krátkodobé záväzky 8 53133 35154 631
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 45033 35154 505
Náklady na predaný tovar 25 42711 5834 669
Neobežný majetok 310 931358 505290 417
Obežný majetok 8 2423 48013 030
Obrat obežného majetku 3,788,230,4221
Odpisy 47 57319 8230,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 47 57319 8230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 174,0095,00106,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 04615 157476,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7708-0,05140,0050
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,12020,85990,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000149,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96610,10430,2385
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,22-30,65-63,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83930,74910,6854
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,222,992,18
Pridaná hodnota 5 71617 046831,00
Primárna platobná neschopnosť 0,0000223,830,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7708-0,05140,0050
Rýchla likvidita I. stupeň 0,96610,08880,0277
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 32,5917,78293,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 32,5917,78293,74
Služby 2 1902 2530,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 319 173361 985303 447
Spotreba materiálu… 23 2379 3304 669
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 14328 6295 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 14328 6295 500
Účtovný cash flow 8 2422 9631 512
Vlastné imanie 51 28290 80995 476
Všetky záväzky 267 891271 176207 971
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,77080,00000,0000
Výsledok hospodárenia -39 353-4 571708,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -39 353-4 571708,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 527-4 666476,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 666476,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -39 527-4 666602,00
Záväzky 267 891271 176207 971
Záväzky z obchodného styku 8 45033 35154 505
Zisk pred zdanením -39 527-4 666602,00
Zmena EBIT 8,47-7,750,0000