Sky Towers s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 329 63112 63034 572
Bežná likvidita III. stupeň 1,054,761,57
Časové rozlíšenie aktív 1 0500,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,70-1,27-2,75
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,90974,761,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,170,26581,75
Celkové tržby 81 50712 63029 422
Celkový dlh 276 1872 65222 010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -263 873-12 630-34 572
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,29480,79000,2570
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 263 87312 63034 572
Čistý cash flow 251 24312 63034 572
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 41912 6309 572
Čistý zisk 24 0319 9787 562
Čistý zisk v minulom roku 9 9780,00000,0000
Cudzie zdroje -53 444-9 978-12 562
Daň z príjmov 6 3882 6522 010
Daň z príjmov v minulom roku 2 6520,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 3882 6522 010
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112,840,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,650,00000,0000
Doba obratu aktív 1 476365,00428,89
Doba obratu pohľadávok 112,840,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000405,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 23776,64273,05
EBIT v minulom roku 12 6300,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 41912 6309 572
EBITDA 35 93312 6309 622
EBITDA marža 0,44091,00000,3270
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 93312 6309 622
Finančná páka 6,171,272,75
Finančné účty 263 87312 63034 572
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1621-0,7900-0,3634
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16210,79000,3634
Hrubá marža 0,43491,00000,3270
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 68612 6309 572
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83790,21000,6366
Krátkodobé pohľadávky 25 1990,00000,0000
Krátkodobé záväzky 276 1872 65222 010
Náklady na predaný tovar 46 0560,000019 800
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000019 800
Neobežný majetok 39 5090,00000,0000
Obežný majetok 289 07212 63034 572
Obrat aktív 0,24731,00000,8510
Obrat neobežného majetku 2,060,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,28201,00000,8510
Odpisy 5 2680,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 6340,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 6340,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 247,000,000050,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 7700,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 2999 9787 562
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,44961,00000,6020
Podiel EBIT k aktívam 0,09231,00000,2769
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,09231,00000,2769
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56921,270,7620
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,80051,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,081,00001,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,730,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,081,00001,18
Pohľadávky z obchodného styku 21 1350,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,054,761,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2127-0,7900-0,3634
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83790,21000,6366
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,170,26581,75
Pridaná hodnota 35 45112 6309 622
Rentabilita aktív, ROA 0,07290,79000,2187
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,44961,00000,6020
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95544,761,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,690,21002,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,690,21002,29
Služby 34 7380,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 329 63112 63034 572
Spotreba materiálu… 11 3180,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 81 50712 63029 422
Tržby z predaja tovaru 0,0000280,0029 422
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 50712 3500,0000
Účtovný cash flow 251 24312 63034 572
Vlastné imanie 53 4449 97812 562
Všetky záväzky 276 1872 65222 010
Výsledok hospodárenia 30 66512 6309 622
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 66512 6309 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 0319 9787 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 9780,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 41912 6309 572
Záväzky 276 1872 65222 010
Záväzky z obchodného styku 1 7700,00000,0000
Zisk pred zdanením 30 41912 6309 572
Zmena EBIT 2,410,00000,0000