JUENG services k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 164 09816 403
Bežná likvidita III. stupeň 0,94190,8835
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11530,6458
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -16,03-6,54
Celkové tržby -4 29371 830
Celkový dlh 175 01819 365
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 259-1 913
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,85-0,0447
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2591 913
Čistý cash flow 1 2591 913
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 944-3 204
Čistý zisk -7 958-3 212
Čistý zisk v minulom roku -3 2120,0000
Cudzie zdroje 10 9202 962
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -13 81073,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -58,017,63
Doba obratu aktív -13 91683,35
Doba obratu pohľadávok -13 81073,63
Doba splácania záväzkov 128 46413 689
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -14 77594,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 1695 143
EBIT v minulom roku -3 2040,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 944-3 204
EBITDA -7 056-2 856
EBITDA marža 1,64-0,0398
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 056-2 856
Finančná páka -15,03-5,54
Finančné účty 1 2591 913
Hrubá marža 1,64-0,0384
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 024-3 236
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,061,13
Krátkodobé pohľadávky 162 83914 490
Krátkodobé záväzky 174 21818 565
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 2986 975
Krytie dlhovej služby -504,00-357,00
Nákladové úroky 14,008,00
Nákladové úroky v minulom roku 8,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 73674 589
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 495,00495,00
Obežný majetok 164 09816 403
Obrat aktív -0,02624,38
Obrat obežného majetku -0,02624,38
Ostatné náklady na finančnú činnosť 968,00380,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 958-3 212
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,72881,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,78501,48
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -14,22-5,57
Pohľadávky z obchodného styku 684,001 502
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94190,8835
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,671,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 89,93239,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,071,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -16,03-6,54
Pridaná hodnota -7 040-2 759
Primárna platobná neschopnosť 6,284,64
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,72881,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -24,80-6,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -24,80-6,78
Služby 2 24173 786
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 164 09816 403
Spotreba materiálu… 0,0000308,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -4 30471 830
Tržby z predaja tovaru 495,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -4 79971 830
Účtovný cash flow 1 2591 913
Úrokové krytie -567,43-400,50
Vlastné imanie -10 920-2 962
Všetky záväzky 175 01819 365
Výsledok hospodárenia -7 056-2 856
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 056-2 856
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 958-3 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 2120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 038-3 244
Záväzky 175 01819 365
Záväzky z obchodného styku 4 2986 975
Zisk pred zdanením -8 038-3 244
Zmena EBIT 2,480,0000