LRV Trading, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 95 01053 30322 759
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,280,7763
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,390,52910,7347
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,34-4,68-4,46
Celkové tržby 108 35434 5829 830
Celkový dlh 88 81867 77229 332
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 547-7 655-4 829
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0518-0,2284-1,18
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 5477 6554 829
Čistý cash flow 39 5477 6554 829
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 610-7 897-11 573
Čistý zisk -5 610-7 897-11 573
Čistý zisk v minulom roku -7 897-11 5730,0000
Cudzie zdroje -6 19214 4696 573
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,874,7636,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,740,000020,09
Doba obratu aktív 323,58563,39845,07
Doba obratu pohľadávok 29,874,7636,54
Doba obratu zásob 373,49744,561 082
Doba splácania záväzkov 733,54687,271 873
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 302,33440,961 089
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 244,89113,67162,57
EBIT v minulom roku -7 897-11 5730,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 610-7 897-11 573
EBITDA -4 501-7 133-11 278
EBITDA marža -0,0415-0,2063-1,15
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 501-7 133-11 278
Finančná páka 15,34-3,68-3,46
Finančné účty 39 5477 6554 829
Hrubá marža 0,05020,1076-0,7541
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 436-7 897-11 573
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93430,78271,29
Krátkodobé pohľadávky 8 772450,00984,00
Krátkodobé záväzky 88 77141 72029 319
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 6366 9002 545
Náklady na predaný tovar 101 73230 81117 243
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 17122 1575 714
Neobežný majetok 1 4930,00000,0000
Obežný majetok 93 51753 30322 759
Obrat aktív 1,130,64790,4319
Obrat neobežného majetku 71,780,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,150,64790,4319
Obrat zásob 0,97730,49020,3372
Odpisy 174,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 174,000,00000,0000
Osobné náklady 10 61810 8313 675
Ostatné náklady na finančnú činnosť 935,00764,00295,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 436-7 897-11 573
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,90600,54581,76
Podiel EBIT k aktívam -0,0590-0,1482-0,5085
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0590-0,1482-0,5085
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8992-0,68181,76
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,952,91-0,4958
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,12320,1680-1,30
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,51240,3436-2,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50420,3436-2,02
Pohľadávky z obchodného styku 8 7320,0000541,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54430,19430,1983
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,15661,891,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93481,271,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,34-4,68-4,46
Pridaná hodnota 5 4413 722-7 413
Primárna platobná neschopnosť 3,390,00004,70
Rentabilita aktív, ROA -0,0590-0,1482-0,5085
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,90600,54581,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -19,73-9,50-2,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -19,73-9,50-2,60
Služby 6 8916 9176 474
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 01053 30322 759
Spotreba materiálu… 50 6701 7375 055
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 107 17334 5339 830
Tržby z predaja tovaru 57 42334 5339 830
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 7500,00000,0000
Účtovný cash flow 39 5477 6554 829
Vlastné imanie 6 192-14 469-6 573
Všetky záväzky 88 81867 77229 332
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,90600,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 675-7 133-11 278
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 675-7 133-11 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 610-7 897-11 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 897-11 5730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 610-7 897-11 573
Zásoby 45 19845 19816 946
Záväzky 88 81867 77229 332
Záväzky z obchodného styku 29 6366 9002 545
Zisk pred zdanením -5 610-7 897-11 573
Zmena EBIT 0,71040,68240,0000