FM Global Solutions s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 1 0131 224488,00
Bežná likvidita III. stupeň 9,651,180,9760
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-6,4140,67
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,651,180,9760
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,11565,41-41,67
Celkové tržby 2 2356 8250,0000
Celkový dlh 105,001 033500,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 013-1 224-488,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0131 224488,00
Čistý cash flow 1 0131 224488,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 717,00346,00-12,00
Čistý zisk 717,00346,00-12,00
Čistý zisk v minulom roku 346,00-5 1550,0000
Cudzie zdroje -908,00-191,0012,00
Doba obratu aktív 165,4365,460,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,1555,240,0000
EBIT v minulom roku 346,00-5 1550,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 717,00346,00-12,00
EBITDA 717,00346,00-12,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 717,00346,00-12,00
Finančná páka 1,126,41-40,67
Finančné účty 1 0131 224488,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8963-0,15600,0246
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89630,1560-0,0246
Hrubá marža 0,69800,88340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 717,00346,00-12,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10370,84401,02
Krátkodobé záväzky 105,001 033500,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38,0036,000,0000
Náklady na predaný tovar 675,00796,000,0000
Obežný majetok 1 0131 224488,00
Obrat aktív 2,215,580,0000
Obrat obežného majetku 2,215,580,0000
Osobné náklady 805,005 6730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 717,00346,00-12,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,78961,811,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,70780,2827-0,0246
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,70780,2827-0,0246
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,78961,811,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51600,94100,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,941,060,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,651,180,9760
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8963-0,15600,0246
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10370,84401,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,11565,41-41,67
Pridaná hodnota 1 5606 0290,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,70780,2827-0,0246
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,78961,811,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,651,180,9760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,14642,99-41,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,14642,99-41,67
Služby 675,00796,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 0131 224488,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 2356 8250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 2356 8250,0000
Účtovný cash flow 1 0131 224488,00
Vlastné imanie 908,00191,00-12,00
Všetky záväzky 105,001 033500,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,78960,00000,0000
Výsledok hospodárenia 717,00346,00-12,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 717,00346,00-12,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 717,00346,00-12,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 346,00-5 1550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 717,00346,00-12,00
Záväzky 105,001 033500,00
Záväzky z obchodného styku 38,0036,000,0000
Zisk pred zdanením 717,00346,00-12,00
Zmena EBIT 2,07-0,06710,0000