ANTOM GROUP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017
Aktíva 101 8694 530
Bežná likvidita III. stupeň 4,889,04
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0825-1,12
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62489,04
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,750,1243
Celkové tržby 20 3886 111
Celkový dlh 64 853501,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 054-4 530
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,34-0,1589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 0544 530
Čistý cash flow 3 0544 530
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -44 137-971,00
Čistý zisk -47 784-971,00
Čistý zisk v minulom roku -1 4930,0000
Cudzie zdroje -37 016-4 029
Daň z príjmov v minulom roku 435,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 110,480,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,450,0000
Doba obratu aktív 1 894270,57
Doba obratu pohľadávok 110,480,0000
Doba obratu zásob 894,190,0000
Doba splácania záväzkov 294,4156,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,8729,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 158,8952,14
EBIT v minulom roku 620,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -44 137-971,00
EBITDA -21 597-943,00
EBITDA marža -1,06-0,1543
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 597-943,00
Finančná páka 2,751,12
Finančné účty 3 0544 530
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3634-0,8894
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,36340,8894
Hrubá marža -0,51960,1430
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -21 915-971,00
Krátkodobé pohľadávky 5 9430,0000
Krátkodobé záväzky 4 888501,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 638461,00
Krytie dlhovej služby -5,920,0000
Nákladové úroky 3 6470,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 6780,0000
Náklady na predaný tovar 30 2285 237
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 0603 227
Neobežný majetok 78 0260,0000
Obežný majetok 23 8434 530
Obrat aktív 0,19271,35
Obrat obežného majetku 0,82351,35
Odpisy 22 2220,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 2220,0000
Osobné náklady 7 2831 806
Ostatné náklady na finančnú činnosť 318,0028,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -25 562-971,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,29-0,2410
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,03001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,68752,07
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,14980,7413
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,750,2708
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,450,4839
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,15550,7413
Pohľadávky z obchodného styku 4 7580,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,849,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,12-0,8894
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,83740,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63660,1106
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,750,1243
Pridaná hodnota -10 594874,00
Primárna platobná neschopnosť 0,55440,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,29-0,2410
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62489,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,00-0,5313
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,00-0,5313
Služby 16 9671 811
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 101 8694 530
Spotreba materiálu… 7 201199,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 6346 111
Tržby z predaja tovaru 8 4846 111
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 1500,0000
Účtovný cash flow 3 0544 530
Úrokové krytie -12,100,0000
Vlastné imanie 37 0164 029
Všetky záväzky 64 853501,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,290,0000
Výsledok hospodárenia -43 819-943,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -43 819-943,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47 784-971,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 4930,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47 784-971,00
Zásoby 14 8460,0000
Záväzky 64 853501,00
Záväzky z obchodného styku 2 638461,00
Zisk pred zdanením -47 784-971,00
Zmena EBIT -71,190,0000