Dostupné bývanie s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 1 649 1661 499 037534 438
Bežná likvidita III. stupeň 43,308 7660,0000
Časové rozlíšenie aktív 129 167182 3610,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,22-11,48-3,62
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,89363,880,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -122,82275,52106,02
Celkové tržby 244 548158 24129 562
Celkový dlh 1 662 7041 493 616529 444
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 906 376824 482-18 092
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 67480 31518 092
Čistý cash flow -70 64162 22318 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 87 353144 247-6,00
Čistý zisk -18 959427,00-6,00
Čistý zisk v minulom roku 427,00-6,000,0000
Cudzie zdroje 13 538-5 421-4 994
Daň z príjmov 2 297113,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 113,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 297113,000,0000
Dlhodobý dlh 916 050904 7970,0000
EBIT v minulom roku 144 247-6,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 87 353144 247-6,00
EBITDA 61 423140 4370,0000
EBITDA marža 0,25120,88750,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 61 423140 4370,0000
Finančná páka -121,82276,52107,02
Finančné účty 9 67480 31518 092
Hrubá marža 0,25500,88750,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 131140 323-6,00
Krátkodobé pohľadávky 106 840114 67019 840
Krátkodobé záväzky 37 371171,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,59050,97720,0000
Nákladové úroky 104 015143 7070,0000
Nákladové úroky v minulom roku 143 7070,00000,0000
Náklady na predaný tovar -62 366-140 4370,0000
Neobežný majetok 30 8920,00000,0000
Obežný majetok 1 489 1071 316 676534 438
Ostatné náklady na finančnú činnosť 292,00114,006,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 07458,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18 959427,00-6,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,28890,39320,6120
Pohľadávky z obchodného styku 0,00003 00017 440
Pohotová likvidita II. stupeň 6,572 2070,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,67910,43300,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,010,99640,9907
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -122,82275,52106,02
Pridaná hodnota 62 366140 4370,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,400,0788-0,0012
Rýchla likvidita I. stupeň 0,2589469,680,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 27,0710,640,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 27,0710,640,0000
Služby 176 63317 80429 562
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 649 1661 499 037534 438
Spotreba materiálu… 5 5490,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 916 050904 7970,0000
Účtovný cash flow -70 64162 22318 092
Úročený dlh 916 050904 7970,0000
Úrokové krytie 0,83981,000,0000
Vlastné imanie -13 5385 4214 994
Všetky záväzky 1 662 7041 493 616529 444
Vydané dlhopisy 916 050904 7970,0000
Výsledok hospodárenia 61 423140 4370,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 423140 4370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 959427,00-6,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 427,00-6,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 662540,00-6,00
Zásoby 1 372 5931 121 691496 506
Záväzky 1 662 7041 493 616529 444
Záväzky z obchodného styku 35 07458,000,0000
Zisk pred zdanením -16 662540,00-6,00
Zmena EBIT 0,6056-24 0410,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 244 548158 24129 562
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 244 548158 24129 562