Ma.Pi. Group s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017
Aktíva 197 1810,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,880,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -37,920,0000
Celkové tržby 28 0000,0000
Celkový dlh 202 5220,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 4000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 4000,0000
Čistý cash flow 15 4000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 3410,0000
Čistý zisk -10 3410,0000
Cudzie zdroje 5 3410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 267,360,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 130,360,0000
Doba obratu aktív 2 5700,0000
Doba obratu pohľadávok 267,360,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 6400,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 3410,0000
EBITDA -944,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -944,000,0000
Finančná páka -36,920,0000
Finančné účty 15 4000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 0120,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,030,0000
Krátkodobé pohľadávky 20 5100,0000
Krátkodobé záväzky 202 5220,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 186 1000,0000
Náklady na predaný tovar 25 8930,0000
Neobežný majetok 161 2710,0000
Obežný majetok 35 9100,0000
Obrat obežného majetku 0,77970,0000
Odpisy 9 3290,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 3290,0000
Osobné náklady 430,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 68,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 0120,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,940,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,940,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,55000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,900,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,55000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 0000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,030,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -37,920,0000
Pridaná hodnota 2 1070,0000
Primárna platobná neschopnosť 18,610,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,940,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -214,540,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -214,540,0000
Služby 25 8930,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 197 1810,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 0000,0000
Účtovný cash flow 15 4000,0000
Vlastné imanie -5 3410,0000
Všetky záväzky 202 5220,0000
Výsledok hospodárenia -10 2730,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 2730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 3410,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 3410,0000
Záväzky 202 5220,0000
Záväzky z obchodného styku 186 1000,0000
Zisk pred zdanením -10 3410,0000