Stanica Nivy s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 183 921 053104 341 02344 220 313
Bankové úvery 75 101 29420 276 5820,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,04841,040,0967
Časové rozlíšenie aktív 133 694232 313369 489
Časové rozlíšenie pasív 404 77775 2490,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5406-1,76-0,0137
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,67871,010,0042
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,1812,1114,29
Celkové tržby 39 44474 0510,0000
Celkový dlh 157 941 40296 311 00741 328 005
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 74 865 7546 215 091-39 539
Čistá marža, Zisková marža, ROS -71,73-37,180,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 235 54014 061 49139 539
Čistý cash flow -13 825 95114 021 95239 539
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 348 496-1 082 869-493 954
Čistý zisk -2 829 502-2 752 855-866 692
Čistý zisk v minulom roku -2 752 855-866 6920,0000
Cudzie zdroje -25 574 874-7 954 767-2 892 308
Dlhodobé bankové úvery 75 101 29420 276 5820,0000
Dlhodobé pohľadávky 339 7711 155 1140,0000
Dlhodobý dlh 75 101 29420 276 5820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5 8931 5160,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 296,21423,200,0000
Doba obratu aktív 1 701 937981 2550,0000
Doba obratu pohľadávok 9 03712 3790,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 188 505130 4390,0000
EBIT v minulom roku -1 082 869-493 9540,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 348 496-1 082 869-493 954
EBITDA -702 476-563 792-494 119
EBITDA marža -17,81-7,610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -702 476-563 792-494 119
Finančná páka 7,1913,1215,29
Finančné účty 235 54014 061 49139 539
Hrubá marža -14,54-5,660,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 230 999-916 378-494 182
Krátkodobé pohľadávky 636 832161 153507 340
Krátkodobé záväzky 20 370 88513 870 1749 476 480
Krytie dlhovej služby -0,4743-0,3376-1,33
Nákladové úroky 1 481 0061 669 986372 738
Nákladové úroky v minulom roku 1 669 986372 7380,0000
Náklady na predaný tovar 613 060458 173473 652
Neobežný majetok 182 575 21688 730 95243 303 945
Obežný majetok 1 212 14315 377 758546 879
Odpisy 117 46895 964-228,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 58 73447 982-114,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 58 73447 982-114,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 528 523423 06463,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 1226 144254 180
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 712 034-2 656 891-866 920
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -350,52189,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,88-4,372 077
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -350,52361,280,0000
Pohľadávky z obchodného styku 32 01045 0013 000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04841,040,0967
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,85-0,5673-73,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,348,400,1061
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85870,92300,9346
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,1812,1114,29
Pridaná hodnota -573 616-419 361-473 652
Primárna platobná neschopnosť 629,09254,711 981
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01131,010,0042
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -224,84-170,83-83,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -224,84-170,83-83,64
Služby 609 032442 926473 117
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 183 921 053104 341 02344 220 313
Spotreba materiálu… 4 02815 247535,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 75 101 29420 276 5820,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 44474 0510,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000035 2390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 44438 8120,0000
Účtovný cash flow -13 825 95114 021 95239 539
Úročený dlh 75 101 29420 276 5820,0000
Úrokové krytie -0,9105-0,6484-1,33
Vlastné imanie 25 574 8747 954 7672 892 308
Všetky záväzky 157 941 40296 311 00741 328 005
Výsledok hospodárenia -819 944-659 797-493 891
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -819 944-659 797-493 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 829 502-2 752 855-866 692
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 752 855-866 6920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 829 502-2 752 855-866 692
Záväzky 157 941 40296 311 00741 328 005
Záväzky z obchodného styku 20 137 02411 462 2715 944 163
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000021 367
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 20 119 90211 456 1275 668 616
Zisk pred zdanením -2 829 502-2 752 855-866 692
Zmena EBIT 1,252,190,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000035 2800,0000