Pavland s.r.o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 22 72512 62210 868
Bankové úvery 2,009,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,082,311,99
Bežné bankové úvery 2,009,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,44730,1610-1,64
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3058-0,21141,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,460,76381,01
Celkové tržby 83 82647 27920 649
Celkový dlh 13 5045 4665 465
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 807-7 675-8 836
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 8097 6848 836
Čistý cash flow 4 125-1 1528 836
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 9182 235510,00
Čistý zisk 2 0651 753403,00
Čistý zisk v minulom roku 1 753403,000,0000
Cudzie zdroje -9 221-7 156-5 403
Daň z príjmov 853,00482,00107,00
Daň z príjmov v minulom roku 482,00107,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 853,00482,00107,00
Dlhodobé pohľadávky 8 1250,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,2138,120,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,180,81060,0000
Doba obratu aktív 99,3897,44192,11
Doba obratu pohľadávok 47,7438,120,0000
Doba obratu zásob 0,00000,000041,46
Doba splácania záväzkov 0,00001 671111,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,0042,0796,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 46497,48
EBIT v minulom roku 2 235510,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 9182 235510,00
EBITDA 3 1462 471554,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 1462 471554,00
Finančná páka 2,461,762,01
Finančné účty 11 8097 6848 836
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4058-0,5669-0,4971
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40580,56690,4971
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 9182 235510,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59360,43170,5027
Krátkodobé pohľadávky 2 7914 9380,0000
Krátkodobé záväzky 13 4905 4495 463
Náklady na predaný tovar 78 36942 69518 508
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 19017 890
Obežný majetok 22 72512 62210 868
Obrat aktív 3,673,751,90
Obrat obežného majetku 3,673,751,90
Obrat zásob 0,00000,00008,80
Osobné náklady 1 4921 4181 587
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,00236,0044,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 3684 7744 778
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 0651 753403,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51960,60880,8130
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,29300,30930,7412
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00003,850,1197
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,413,231,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,413,231,35
Pohľadávky z obchodného styku 2 785105,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,082,311,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,246,21-0,6115
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59420,43310,5029
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,460,76381,01
Pridaná hodnota 5 0924 5842 141
Primárna platobná neschopnosť 4,0845,470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,87531,411,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,292,219,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,292,219,86
Služby 45 3999 44257,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 72512 62210 868
Spotreba materiálu… 32 97032 063561,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2,009,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 83 46147 27920 649
Tržby z predaja tovaru 7,004 53520 489
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 83 45442 744160,00
Účtovný cash flow 4 125-1 1528 836
Úročený dlh 2,009,000,0000
Vlastné imanie 9 2217 1565 403
Všetky záväzky 13 5045 4665 465
Výsledok hospodárenia 3 1462 471554,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 1462 471554,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0651 753403,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 753403,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9182 235510,00
Zásoby 0,00000,00002 032
Záväzky 13 5045 4665 465
Záväzky z obchodného styku 11 3684 7744 778
Zisk pred zdanením 2 9182 235510,00
Zmena EBIT 1,314,380,0000