THCity s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 1 0663 8594 861
Bankové úvery 3,002,0018,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,517713,0460,01
Bežné bankové úvery 3,002,0018,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,04-1,07-1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,518512,9177,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,040,08310,0169
Celkové tržby 474,000,0000282,00
Celkový dlh 2 090296,0081,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 063-3 795-4 843
Čistá marža, Zisková marža, ROS -28,980,0000-0,7801
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0663 7974 861
Čistý cash flow 1 0663 7974 861
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 736-1 216-220,00
Čistý zisk -13 737-1 217-220,00
Čistý zisk v minulom roku -1 217-220,000,0000
Cudzie zdroje 1 024-3 563-4 780
Doba obratu aktív 820,860,00006 292
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000287,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 5830,000081,54
EBIT v minulom roku -1 216-220,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 736-1 216-220,00
EBITDA -13 604-1 133-202,00
EBITDA marža -28,700,0000-0,7163
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 604-1 133-202,00
Finančná páka -1,041,081,02
Finančné účty 1 0663 7974 861
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,9606-0,9233-0,9833
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,96060,92330,9833
Hrubá marža -4,300,0000-0,4929
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13 736-1 216-220,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,930,07620,0130
Krátkodobé pohľadávky 0,000062,000,0000
Krátkodobé záväzky 2 056294,0063,00
Krytie dlhovej služby -13 604-1 1330,0000
Nákladové úroky 1,00001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 511605,00421,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000080,00
Obežný majetok 1 0663 8594 861
Osobné náklady 11 1260,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,0083,0018,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 737-1 217-220,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 13,45-0,3414-0,0459
Podiel EBIT k aktívam -12,89-0,3151-0,0453
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -12,89-0,3151-0,0453
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 13,87-0,3411-0,0459
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,98391,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -5,460,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,250,000017,24
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,74
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,250,000017,24
Pohotová likvidita II. stupeň 0,517713,0460,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,9606-0,9384-0,9833
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 0663 7970,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,960,07670,0167
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,040,08310,0169
Pridaná hodnota -2 037-605,00-139,00
Rentabilita aktív, ROA -12,89-0,3154-0,0453
Rentabilita vlastného imania, ROE 13,42-0,3416-0,0460
Rýchla likvidita I. stupeň 0,517712,8360,01
Služby 618,00605,00323,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 0663 8594 861
Spotreba materiálu… 1 8930,000018,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3,002,0018,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 474,000,0000282,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 474,000,0000282,00
Účtovný cash flow 1 0663 7974 861
Úročený dlh 3,002,0018,00
Úrokové krytie -13 736-1 2160,0000
Vlastné imanie -1 0243 5634 780
Všetky záväzky 2 090296,0081,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 13,450,00000,0000
Výsledok hospodárenia -13 604-1 133-202,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 604-1 133-202,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 737-1 217-220,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 217-220,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 737-1 217-220,00
Záväzky 2 090296,0081,00
Zisk pred zdanením -13 737-1 217-220,00
Zmena EBIT 11,305,530,0000