Digital Park II, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 176 838 332181 820 100181 705 526
Bankové úvery 81 253 91486 727 19987 055 564
Bežná likvidita III. stupeň 2,142,114,51
Bežné bankové úvery 7 142 3207 352 6730,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 351 5685 363 5344 771 654
Časové rozlíšenie pasív 263 284494 050295 910
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,04560,30530,5155
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,924,384,85
Celkové tržby 13 729 84613 335 6594 036 454
Celkový dlh 140 690 354147 624 448150 389 675
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 116 286 984122 000 221127 060 512
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,15900,2011-0,5069
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 954 6185 194 7163 283 616
Čistý cash flow -240 0981 911 1003 283 616
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 338 9627 201 262-1 790 558
Čistý zisk 2 183 0922 681 661-2 046 059
Čistý zisk v minulom roku 2 681 661-2 046 0590,0000
Cudzie zdroje -35 884 694-33 701 602-31 019 941
Daň z príjmov 586 988734 311-1 020 647
Daň z príjmov v minulom roku 734 311-1 020 6470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 586 988734 311-1 020 647
Dlhodobé bankové úvery 74 111 59479 374 52687 055 564
Dlhodobý dlh 114 099 282119 842 264130 344 128
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 496,11554,912 050
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,4220,5648,43
Doba obratu aktív 4 9285 25216 916
Doba obratu pohľadávok 496,11554,912 050
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 146,59180,83593,01
EBIT v minulom roku 7 201 262-1 790 5580,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 338 9627 201 262-1 790 558
EBITDA 14 347 10713 754 6202 431 380
EBITDA marža 1,041,030,6024
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 347 10713 754 6202 431 380
Finančná páka 4,935,395,86
Finančné účty 4 954 6185 194 7163 283 616
Hrubá marža 0,69090,69540,6940
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 479 48015 098 2332 642 318
Krátkodobé pohľadávky 17 802 31919 211 85022 020 254
Krátkodobé záväzky 5 260 1096 260 7406 369 951
Krytie dlhovej služby 3,743,211,55
Nákladové úroky 3 568 8823 785 2901 276 148
Nákladové úroky v minulom roku 3 785 2901 276 1480,0000
Náklady na predaný tovar 3 611 6183 363 2931 119 239
Neobežný majetok 149 729 827152 050 000151 630 002
Obežný majetok 22 756 93724 406 56625 303 870
Obrat obežného majetku 0,57550,51780,1549
Odpisy 8 092 1006 588 0244 231 532
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 062 0221 836 8134 556 993
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 030 0784 751 211-325 461
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20 21329 8014 798
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 345 8734 951 0515 410 661
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 275 1929 269 6852 185 473
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,01750,14330,8135
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,410,6621
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,01830,15120,8375
Pohľadávky z obchodného styku 302 319711 850520 254
Pohotová likvidita II. stupeň 2,142,114,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 149,46-17,63-9,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,06730,50492,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79560,81190,8277
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,924,384,85
Pridaná hodnota 9 485 9949 273 6782 801 490
Primárna platobná neschopnosť 16,687,9711,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,8110,7361,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,8110,7361,85
Služby 2 197 0742 112 694750 127
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 176 838 332181 820 100181 705 526
Spotreba materiálu… 1 414 5441 250 599369 112
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 121 241 602127 194 937130 344 128
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 673 90513 323 6784 028 597
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 576 293686 707107 868
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 097 61212 636 9713 920 729
Účtovný cash flow -240 0981 911 1003 283 616
Úročený dlh 121 241 602127 194 937130 344 128
Úrokové krytie 1,781,90-1,40
Vlastné imanie 35 884 69433 701 60231 019 941
Všetky záväzky 140 690 354147 624 448150 389 675
Vydané dlhopisy 39 987 68840 467 73843 288 564
Výnosy budúcich období krátkodobé 263 284494 050295 910
Výsledok hospodárenia 6 359 1637 231 126-1 785 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 359 1637 231 126-1 785 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 183 0922 681 661-2 046 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 681 661-2 046 0590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 770 0803 415 972-3 066 706
Záväzky 140 690 354147 624 448150 389 675
Záväzky z obchodného styku 5 042 3335 672 0196 124 810
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 696 460720 968714 149
Zisk pred zdanením 2 770 0803 415 972-3 066 706
Zmena EBIT 0,8803-4,020,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 472 137622 17793 482