KOCHT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 23 1705 0935 030
Bežná likvidita III. stupeň -1,41363,79838,33
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,35-1,00-1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,49363,79838,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,580,00280,0012
Celkové tržby 227 4811 074180,00
Celkový dlh 14 18114,006,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 21 102-5 093-5 030
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -21 1025 0935 030
Čistý cash flow -21 1025 0935 030
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 20169,0030,00
Čistý zisk 3 91155,0024,00
Čistý zisk v minulom roku 55,0024,000,0000
Cudzie zdroje -8 989-5 079-5 024
Daň z príjmov 1 29014,006,00
Daň z príjmov v minulom roku 14,006,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 29014,006,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -365,600,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 158,120,00000,0000
Doba obratu aktív 37,181 73110 200
Doba obratu pohľadávok -365,600,00000,0000
Doba obratu zásob 624,760,00000,0000
Doba splácania záväzkov 38,710,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,754,7612,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5,920,00000,0000
EBIT v minulom roku 69,0030,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 20169,0030,00
EBITDA 11 23069,0030,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 23069,0030,00
Finančná páka 2,581,001,00
Finančné účty -21 1025 0935 030
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3880-0,9973-0,9988
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,38800,99730,9988
Hrubá marža 0,05380,06421,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 57869,0030,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61200,00270,0012
Krátkodobé pohľadávky -227 8570,00000,0000
Krátkodobé záväzky 14 18114,006,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 1690,00000,0000
Náklady na predaný tovar 215 2351 0050,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 133 7250,00000,0000
Neobežný majetok 43 2360,00000,0000
Obežný majetok -20 0665 0935 030
Obrat aktív 9,820,21090,0358
Obrat neobežného majetku 5,260,00000,0000
Obrat obežného majetku -11,340,21090,0358
Obrat zásob 0,58420,00000,0000
Odpisy 5 3770,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 3770,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 652,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 28855,0024,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,57860,01360,0060
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,91071,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,09284,7427,94
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,280,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,09284,7427,94
Pohľadávky z obchodného styku 98 5480,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -17,56363,79838,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,4260-0,9973-0,9988
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61200,00270,0012
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,580,00280,0012
Pridaná hodnota 12 24669,00180,00
Rýchla likvidita I. stupeň -1,49363,79838,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,260,20290,2000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,260,20290,2000
Služby 41 8081 0050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 1705 0935 030
Spotreba materiálu… 39 7020,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 227 4811 074180,00
Tržby z predaja tovaru 199 6160,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 8651 074180,00
Účtovný cash flow -21 1025 0935 030
Vlastné imanie 8 9895 0795 024
Všetky záväzky 14 18114,006,00
Výsledok hospodárenia 5 85369,0030,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 85369,0030,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 91155,0024,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 55,0024,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 20169,0030,00
Zásoby 228 8930,00000,0000
Záväzky 14 18114,006,00
Záväzky z obchodného styku 2 1690,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 20169,0030,00
Zmena EBIT 75,382,300,0000