Madzur s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 22 105 3158 098 6805 264
Bankové úvery 9 553 1070,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,324,6895,71
Bežné bankové úvery 1 187 2880,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4760-1,39-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27070,445395,71
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,1113,610,0106
Celkové tržby 14 072 1181 565 939315,00
Celkový dlh 18 998 0907 544 53355,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 300 076-774 061-5 264
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0318-0,28800,6635
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 253 031774 0615 264
Čistý cash flow 1 478 970768 7975 264
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -439 645-451 060264,00
Čistý zisk -446 922-451 062209,00
Čistý zisk v minulom roku -451 062209,000,0000
Cudzie zdroje -3 107 225-554 147-5 209
Daň z príjmov 4,002,0055,00
Daň z príjmov v minulom roku 2,0055,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4,002,0055,00
Dlhodobé bankové úvery 8 365 8190,00000,0000
Dlhodobý dlh 8 365 8190,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000074 0210,0000
Doba obratu aktív 0,0000720 6296 100
Doba obratu pohľadávok 0,000074 0210,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000153 64063,73
EBIT v minulom roku -451 060264,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -439 645-451 060264,00
EBITDA -318 007-449 285285,00
EBITDA marža -0,0226-0,28690,9048
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -318 007-449 285285,00
Finančná páka 7,1114,611,01
Finančné účty 2 253 031774 0615 264
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1406-0,0684-0,9896
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,14060,06840,9896
Hrubá marža -0,0228-0,28720,9048
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -437 269-449 871264,00
Krátkodobé pohľadávky 29 492831 8780,0000
Krátkodobé záväzky 5 463 2091 726 65855,00
Krytie dlhovej služby -43,720,00000,0000
Nákladové úroky 7 2730,00000,0000
Náklady na predaný tovar 321 039453 81330,00
Neobežný majetok 22 17123 3700,0000
Obežný majetok 22 083 1448 075 3105 264
Odpisy 2 3961 1980,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 198599,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 198599,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119 262586,0021,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 289 6881 566 2160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -444 526-449 864209,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0353-0,81400,0401
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10190,09561,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,10510,491016,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -133,99-375,380,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000187,4216,71
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34320,930195,71
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,10-0,7208-0,9896
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 203,350,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85940,93160,0104
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,1113,610,0106
Pridaná hodnota -321 039-449 711285,00
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1438-0,81400,0401
Rýchla likvidita I. stupeň 0,33880,448395,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -59,74-16,790,1930
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -59,74-16,790,1930
Služby 14 365 6382 015 18730,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 105 3158 098 6805 264
Spotreba materiálu… 2 519463,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 553 1070,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00004 102315,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00004 102315,00
Účtovný cash flow 1 478 970768 7975 264
Úročený dlh 9 553 1070,00000,0000
Úrokové krytie -60,450,00000,0000
Vlastné imanie 3 107 225554 1475 209
Všetky záväzky 18 998 0907 544 53355,00
Výsledok hospodárenia -320 403-450 483285,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -320 403-450 483285,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -446 922-451 062209,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -451 062209,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -446 918-451 060264,00
Zásoby 19 800 6216 469 3710,0000
Záväzky 18 998 0907 544 53355,00
Záväzky z obchodného styku 5 463 2091 726 6580,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 173 521160 4420,0000
Zisk pred zdanením -446 918-451 060264,00
Zmena EBIT 0,9747-1 7090,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 14 047 1181 561 8370,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 14 047 1181 561 8370,0000