Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktivácia 0,00000,000098 858
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -739 472-468 6290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 739 472468 6290,0000
Čistý cash flow 270 842468 6290,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 55521 8930,0000
Čistý zisk 81 55521 8930,0000
Čistý zisk v minulom roku 21 8930,00000,0000
EBIT v minulom roku 21 8930,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 55521 8930,0000
EBITDA 87 56123 8760,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 87 56123 8760,0000
Finančné účty 739 472468 6290,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 87 56123 8760,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000108 565
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000-98 858
Odpisy 6 0061 9830,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 0061 9830,0000
Osobné náklady 0,00000,0000864,43
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 87 56123 8760,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 5212 5410,0000
Účtovný cash flow 270 842468 6290,0000
Výsledok hospodárenia 81 55521 8930,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 81 55521 8930,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 21 8930,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 81 55521 8930,0000
Zisk pred zdanením 81 55521 8930,0000
Zmena EBIT 3,730,00000,0000