M Consulting Services s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 67 04161 6885 000
Bežná likvidita III. stupeň 3,705,180,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-1,24-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,055,180,0000
Celkové tržby 0,000058 1700,0000
Celkový dlh 18 10011 9040,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 136-61 616-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,76990,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 13661 6165 000
Čistý cash flow 55 13661 6165 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -843,0056 6880,0000
Čistý zisk -843,0044 7840,0000
Čistý zisk v minulom roku 44 7840,00000,0000
Cudzie zdroje -48 941-49 784-5 000
Daň z príjmov 0,000011 9040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 9040,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000011 9040,0000
Doba obratu aktív 0,0000387,070,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000074,690,0000
EBIT v minulom roku 56 6880,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -843,0056 6880,0000
EBITDA -756,0056 7000,0000
EBITDA marža 0,00000,97470,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -756,0056 7000,0000
Finančná páka 1,371,241,0000
Finančné účty 55 13661 6165 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7300-0,8070-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73000,80701,0000
Hrubá marža 0,00000,97470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -843,0056 6880,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 90572,000,0000
Krátkodobé záväzky 18 10011 9040,0000
Náklady na predaný tovar 756,001 4700,0000
Obežný majetok 67 04161 6885 000
Obrat aktív 0,00000,94300,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,94300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 87,0012,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -843,0044 7840,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01720,89960,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,01260,91890,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,01260,91890,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01721,140,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82240,99881,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,060,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,060,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,705,180,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8876-0,8080-1,0000
Pridaná hodnota -756,0056 7000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,01260,72600,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01720,89960,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,055,180,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -23,940,20990,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -23,940,20990,0000
Služby 756,001 4700,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 04161 6885 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000058 1700,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000058 1700,0000
Účtovný cash flow 55 13661 6165 000
Vlastné imanie 48 94149 7845 000
Všetky záväzky 18 10011 9040,0000
Výsledok hospodárenia -756,0056 7000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -756,0056 7000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -843,0044 7840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 7840,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -843,0056 6880,0000
Záväzky 18 10011 9040,0000
Zisk pred zdanením -843,0056 6880,0000