J.T. Trans - Carmen s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 13 99713 99714 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,0000
Celkové tržby 0,0000480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 997-13 997-14 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 99713 99714 000
Čistý cash flow 13 99713 99714 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-3,000,0000
Čistý zisk 0,0000-3,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -3,000,00000,0000
Cudzie zdroje -13 997-13 997-14 000
Doba obratu aktív 0,000010 6440,0000
EBIT v minulom roku -3,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-3,000,0000
EBITDA 0,0000-3,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-3,000,0000
Finančná páka 1,00001,00001,0000
Finančné účty 13 99713 99714 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-3,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000483,000,0000
Obežný majetok 13 99713 99714 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-3,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,000029,160,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000029,160,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-1,0000
Pridaná hodnota 0,0000-3,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 99713 99714 000
Spotreba materiálu… 0,0000483,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000480,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000480,000,0000
Účtovný cash flow 13 99713 99714 000
Vlastné imanie 13 99713 99714 000
Výsledok hospodárenia 0,0000-3,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-3,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-3,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-3,000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-3,000,0000