Ragon, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 205 860691,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,03-0,1230
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7888-0,1095
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 30,65-0,8905
Celkové tržby 334 909177 007
Celkový dlh 199 355-5 618
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 131-691,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -5 131691,00
Čistý cash flow -5 131691,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 248,001 657
Čistý zisk 196,001 309
Čistý zisk v minulom roku 1 3090,0000
Cudzie zdroje -6 505-6 309
Daň z príjmov 52,00348,00
Daň z príjmov v minulom roku 348,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52,00348,00
Doba obratu aktív 224,361,42
Doba obratu zásob 236,480,0000
Doba splácania záväzkov 223,44-11,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 217,27-11,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 217,39-22,90
EBIT v minulom roku 1 6570,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 248,001 657
EBITDA 247,001 657
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 247,001 657
Finančná páka 31,650,1095
Finančné účty -5 131691,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0316-9,13
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,03169,13
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 247,001 657
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,9684-8,13
Krátkodobé záväzky 199 355-5 618
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 193 955-10 966
Náklady na predaný tovar 334 662175 350
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 325 652174 810
Obežný majetok 205 860691,00
Obrat aktív 1,63256,16
Obrat obežného majetku 1,63256,16
Obrat zásob 1,540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 196,001 309
Podiel EBIT k aktívam 0,00122,40
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00122,40
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,02491,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,27-9,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9684-8,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 30,65-0,8905
Pridaná hodnota 247,001 657
Rentabilita aktív, ROA 0,00101,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 807,11-3,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 807,11-3,39
Služby 9 010540,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 205 860691,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 334 909177 007
Tržby z predaja tovaru 236 029177 007
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 98 8800,0000
Účtovný cash flow -5 131691,00
Vlastné imanie 6 5056 309
Všetky záväzky 199 355-5 618
Výsledok hospodárenia 247,001 657
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 247,001 657
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 196,001 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 3090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 248,001 657
Zásoby 210 9910,0000
Záväzky 199 355-5 618
Záväzky z obchodného styku 193 955-10 966
Zisk pred zdanením 248,001 657