ZBO Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017
Aktíva 33 844 5055 000
Bežná likvidita III. stupeň 2,050,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,40-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,200,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,830,0000
Celkové tržby 165 178 7290,0000
Celkový dlh 28 041 8630,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 728 723-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 728 7235 000
Čistý cash flow 19 728 7235 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 674 9570,0000
Čistý zisk 1 806 8210,0000
Cudzie zdroje -5 802 642-5 000
Daň z príjmov 868 1360,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 868 1360,0000
Dlhodobé pohľadávky 40 5200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,620,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,890,0000
Doba obratu aktív 75,590,0000
Doba obratu pohľadávok 12,710,0000
Doba obratu zásob 20,780,0000
Doba splácania záväzkov 40,900,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,690,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 31,190,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 674 9570,0000
EBITDA 2 717 4180,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 717 4180,0000
Finančná páka 5,831,0000
Finančné účty 19 728 7235 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1715-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,17151,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 717 4180,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 650 7570,0000
Krátkodobé záväzky 16 427 8880,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 526 8880,0000
Náklady na predaný tovar 160 073 7460,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 146 618 8640,0000
Neobežný majetok 77 2870,0000
Obežný majetok 33 767 2185 000
Obrat aktív 4,830,0000
Obrat neobežného majetku 2 1140,0000
Obrat obežného majetku 4,840,0000
Obrat zásob 17,560,0000
Odpisy 42 4610,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 42 4610,0000
Osobné náklady 1 394 1920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 849 2820,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58291,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,330,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 085 1680,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,540,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2941-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82860,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,830,0000
Pridaná hodnota 3 344 1770,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,060,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,200,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,320,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,320,0000
Služby 13 305 8240,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 844 5055 000
Spotreba materiálu… 149 0580,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 163 417 9230,0000
Tržby z predaja tovaru 163 342 9230,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 0000,0000
Účtovný cash flow 19 728 7235 000
Vlastné imanie 5 802 6425 000
Všetky záväzky 28 041 8630,0000
Výsledok hospodárenia 2 674 9570,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 674 9570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 806 8210,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 674 9570,0000
Zásoby 8 347 2180,0000
Záväzky 28 041 8630,0000
Záväzky z obchodného styku 12 526 8880,0000
Zisk pred zdanením 2 674 9570,0000