Beauty selection Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 62 44866 98113 977
Bežná likvidita III. stupeň 1,080,96400,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,18-1,33-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,622,970,0000
Celkové tržby 82 65946 9220,0000
Celkový dlh 45 18550 1200,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 342-22 491-13 977
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 34222 49113 977
Čistý cash flow 20 34222 49113 977
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 669,00415,000,0000
Čistý zisk 401,00325,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 325,000,00000,0000
Cudzie zdroje -17 263-16 861-13 977
Daň z príjmov 268,0090,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 90,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 268,0090,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,5882,320,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,5875,240,0000
Doba obratu aktív 276,02521,040,0000
Doba obratu pohľadávok 9,5882,320,0000
Doba obratu zásob 158,42165,650,0000
Doba splácania záväzkov 270,30544,590,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 199,72389,880,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3,948,540,0000
EBIT v minulom roku 415,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 669,00415,000,0000
EBITDA 6 4942 9580,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 4942 9580,0000
Finančná páka 3,623,971,0000
Finančné účty 20 34222 49113 977
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2764-0,2517-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,27640,25171,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 9132 5850,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72360,74830,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 16810 5820,0000
Krátkodobé záväzky 45 18550 1200,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 659,00786,000,0000
Náklady na predaný tovar 73 47243 4000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 61 01533 5920,0000
Neobežný majetok 13 45518 6630,0000
Obežný majetok 48 99348 31813 977
Obrat aktív 1,320,70050,0000
Obrat neobežného majetku 6,142,510,0000
Obrat obežného majetku 1,690,97110,0000
Obrat zásob 2,302,200,0000
Odpisy 5 2082 1700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 2082 1700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 581,00373,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 6092 4950,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32570,33581,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,751,620,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 1689 6720,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49820,65990,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8486-0,7497-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72360,74830,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,622,970,0000
Pridaná hodnota 9 1083 5220,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,9616,940,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,9616,940,0000
Služby 8 9515 6070,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 44866 98113 977
Spotreba materiálu… 3 5064 2010,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 82 58046 9220,0000
Tržby z predaja tovaru 82 58046 9220,0000
Účtovný cash flow 20 34222 49113 977
Vlastné imanie 17 26316 86113 977
Všetky záväzky 45 18550 1200,0000
Výsledok hospodárenia 1 286788,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 286788,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 401,00325,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 325,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 669,00415,000,0000
Zásoby 26 48315 2450,0000
Záväzky 45 18550 1200,0000
Záväzky z obchodného styku 659,00786,000,0000
Zisk pred zdanením 669,00415,000,0000
Zmena EBIT 1,610,00000,0000