Lao development spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 4 8914 9515 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 891-4 951-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 8914 9515 000
Čistý cash flow 4 8914 9515 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -60,00-49,000,0000
Čistý zisk -60,00-49,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -49,000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 891-4 951-5 000
EBIT v minulom roku -49,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -60,00-49,000,0000
EBITDA 0,0000-30,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-30,000,0000
Finančná páka 1,00001,00001,0000
Finančné účty 4 8914 9515 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -60,00-49,000,0000
Obežný majetok 4 8914 9515 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 60,0019,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -60,00-49,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-1,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 8914 9515 000
Účtovný cash flow 4 8914 9515 000
Vlastné imanie 4 8914 9515 000
Výsledok hospodárenia 0,0000-30,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-30,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -60,00-49,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -49,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -60,00-49,000,0000
Zisk pred zdanením -60,00-49,000,0000
Zmena EBIT 1,220,00000,0000