Tatry mountain resorts PL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 34 422 71331 898 81827 484
Bežná likvidita III. stupeň 0,67130,7036302,02
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0762-0,4350-1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00160,0013302,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -48,58341,640,0033
Celkový dlh 35 146 17531 805 72091,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 148-40 496-27 484
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 14840 49627 484
Čistý cash flow 55 14840 49627 484
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 072 286971 169-27,00
Čistý zisk -816 55965 705-107,00
Čistý zisk v minulom roku 65 705-107,000,0000
Cudzie zdroje 723 462-93 098-27 393
Daň z príjmov 168 88517 36480,00
Daň z príjmov v minulom roku 17 36480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 168 88517 36480,00
EBIT v minulom roku 971 169-27,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 072 286971 169-27,00
EBITDA -143,00-95 772-17,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -143,00-95 772-17,00
Efektívna daňová sadzba -0,26080,2090-2,96
Finančná páka -47,58342,641,00
Finančné účty 55 14840 49627 484
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0210-0,0029-0,9967
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,02100,00290,9967
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -443,00-96 034-27,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,020,99710,0033
Krátkodobé pohľadávky 23 539 04522 339 0450,0000
Krátkodobé záväzky 35 146 17531 805 72091,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 749 9368 296 77011,00
Nákladové úroky 1 719 960888 1000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 888 1000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 143,00522,0017,00
Neobežný majetok 10 828 5209 519 2770,0000
Obežný majetok 23 594 19322 379 54127 484
Ostatné náklady na finančnú činnosť 300,00262,0010,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -816 55965 705-107,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,130,7058-0,0039
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,4810,43-0,0010
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00160,00131,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67130,7036302,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,12-2,30-0,9967
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,020,99710,0033
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -48,58341,640,0033
Pridaná hodnota -143,00-522,00-17,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,130,7058-0,0039
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00160,0013302,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -245 777-332,10-5,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -245 777-332,10-5,35
Služby 143,00522,0017,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 422 71331 898 81827 484
Účtovný cash flow 55 14840 49627 484
Úrokové krytie 0,62341,090,0000
Vlastné imanie -723 46293 09827 393
Všetky záväzky 35 146 17531 805 72091,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,130,00000,0000
Výsledok hospodárenia -143,00-95 772-17,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -143,00-95 772-17,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -816 55965 705-107,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 65 705-107,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -647 67483 069-27,00
Záväzky 35 146 17531 805 72091,00
Záväzky z obchodného styku 7 749 9368 296 77011,00
Zisk pred zdanením -647 67483 069-27,00
Zmena EBIT 1,10-35 9690,0000