DFOB - MONT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 22 758124,005 217
Bankové úvery 6,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,024,77113,41
Bežné bankové úvery 6,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -52,32-1,27-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,024,77113,41
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 51,320,26530,0089
Celkové tržby 47 48826 4372 917
Celkový dlh 22 32326,0046,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 752-124,00-5 217
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 758124,005 217
Čistý cash flow 22 758124,005 217
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 426,00124,00217,00
Čistý zisk 337,0098,00171,00
Čistý zisk v minulom roku 98,00171,000,0000
Cudzie zdroje -435,00-98,00-5 171
Daň z príjmov 89,0026,0046,00
Daň z príjmov v minulom roku 26,0046,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 89,0026,0046,00
Doba obratu aktív 174,921,71652,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 171,530,35905,76
EBIT v minulom roku 124,00217,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 426,00124,00217,00
EBITDA 508,00124,00217,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 508,00124,00217,00
Finančná páka 52,321,271,01
Finančné účty 22 758124,005 217
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0191-0,7903-0,9912
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,01910,79030,9912
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 426,00124,00217,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98060,20970,0088
Krátkodobé záväzky 22 31726,0046,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 22 0300,00000,0000
Náklady na predaný tovar 46 78226 3132 700
Obežný majetok 22 758124,005 217
Obrat aktív 2,09213,200,5591
Obrat obežného majetku 2,09213,200,5591
Ostatné náklady na finančnú činnosť 82,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 337,0098,00171,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76421,00000,0331
Podiel EBIT k aktívam 0,01871,00000,0416
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,01871,00000,0416
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,96601,270,0420
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,47920,00471,79
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,47920,00471,79
Pohotová likvidita II. stupeň 1,024,77113,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0191-0,7903-0,9912
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98090,20970,0088
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 51,320,26530,0089
Pridaná hodnota 706,00124,00217,00
Rentabilita aktív, ROA 0,01480,79030,0328
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,77471,00000,0331
Rýchla likvidita I. stupeň 1,024,77113,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 43,940,20970,2120
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 43,940,20970,2120
Služby 41 47526 2392 012
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 758124,005 217
Spotreba materiálu… 5 30774,00688,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 48826 4372 917
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 48826 4372 917
Účtovný cash flow 22 758124,005 217
Úročený dlh 6,000,00000,0000
Vlastné imanie 435,0098,005 171
Všetky záväzky 22 32326,0046,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,76420,00000,0000
Výsledok hospodárenia 508,00124,00217,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 508,00124,00217,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 337,0098,00171,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 98,00171,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 426,00124,00217,00
Záväzky 22 32326,0046,00
Záväzky z obchodného styku 22 0300,00000,0000
Zisk pred zdanením 426,00124,00217,00
Zmena EBIT 3,440,57140,0000