DANO KUCHYNE s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 85 34346 1465 000
Časové rozlíšenie aktív 0,000046,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,030,8696-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,6511,460,0000
Celkové tržby 172 188103 1380,0000
Celkový dlh 80 50842 4420,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 652-1 779-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 6521 7795 000
Čistý cash flow 14 652-3 2215 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 434-876,000,0000
Čistý zisk 1 131-1 2960,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 2960,00000,0000
Cudzie zdroje -4 835-3 704-5 000
Daň z príjmov 246,00353,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 353,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 246,00353,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,6748,060,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,9336,640,0000
Doba obratu aktív 180,94163,670,0000
Doba obratu pohľadávok 41,6748,060,0000
Doba splácania záväzkov 1 292817,960,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 170,69150,540,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 37,61450,630,0000
EBIT v minulom roku -876,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 434-876,000,0000
EBITDA 7 4642 7070,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 4642 7070,0000
Finančná páka 17,6512,461,0000
Finančné účty 14 6521 7795 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0567-0,0803-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05670,08031,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 3092 6820,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94330,91970,0000
Krátkodobé pohľadávky 19 65413 5490,0000
Krátkodobé záväzky 80 50842 4420,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 3430,00000,0000
Krytie dlhovej služby 130,9540,400,0000
Nákladové úroky 57,0067,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 67,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 164 245100 9960,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 74018 9390,0000
Neobežný majetok 51 03730 7720,0000
Obežný majetok 34 30615 3285 000
Obrat aktív 2,022,230,0000
Obrat neobežného majetku 3,373,340,0000
Obrat obežného majetku 5,026,710,0000
Odpisy 5 8753 5580,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 8751 7790,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00001 7790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 155,0025,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000023 3820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 0062 2620,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17170,03861,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,350,53740,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 34210 3300,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,33001,15-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 257,05-48,070,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94330,91970,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,6511,460,0000
Pridaná hodnota 7 9131 9120,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,22662,260,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,7915,680,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,7915,680,0000
Služby 37 91926 2480,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 85 34346 1465 000
Spotreba materiálu… 103 58655 8090,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 172 158102 9080,0000
Tržby z predaja tovaru 16 41621 1250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 155 74281 7830,0000
Účtovný cash flow 14 652-3 2215 000
Úrokové krytie 25,16-13,070,0000
Vlastné imanie 4 8353 7045 000
Všetky záväzky 80 50842 4420,0000
Výsledok hospodárenia 1 589-851,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 589-851,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 131-1 2960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 2960,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 377-943,000,0000
Záväzky 80 50842 4420,0000
Záväzky z obchodného styku 2 34323 3820,0000
Zisk pred zdanením 1 377-943,000,0000
Zmena EBIT -1,640,00000,0000