Lumos design s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 4 184
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkové tržby 2 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 184
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 184
Čistý cash flow 4 184
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -816,00
Čistý zisk -816,00
Cudzie zdroje -4 184
Doba obratu aktív 763,58
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -816,00
EBITDA -809,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -809,00
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 4 184
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -816,00
Náklady na predaný tovar 2 809
Obežný majetok 4 184
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -816,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,09
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota -809,00
Služby 136,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 184
Spotreba materiálu… 2 673
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 000
Účtovný cash flow 4 184
Vlastné imanie 4 184
Výsledok hospodárenia -809,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -809,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -816,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -816,00
Zisk pred zdanením -816,00