MATIKUD s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 37 18329 0165 000
Aktivácia 869,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,863,480,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19640,1372-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,271,650,0000
Celkové tržby 73 37968 3780,0000
Celkový dlh 25 82818 0850,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 730-3 500-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 7303 5005 000
Čistý cash flow 2 230-1 5005 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 4327 6280,0000
Čistý zisk 424,005 9310,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 9310,00000,0000
Cudzie zdroje -11 355-10 931-5 000
Daň z príjmov 549,001 5760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 5760,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 549,001 5760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,0654,220,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,0650,290,0000
Doba obratu aktív 201,58154,890,0000
Doba obratu pohľadávok 19,0654,220,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,9920,960,0000
EBIT v minulom roku 7 6280,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 4327 6280,0000
EBITDA 6 6187 6590,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 6187 6590,0000
Efektívna daňová sadzba 0,56420,20990,0000
Finančná páka 3,272,651,0000
Finančné účty 5 7303 5005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3054-0,3767-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30540,37671,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 5177 6280,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 51510 1570,0000
Krátkodobé záväzky 4 9793 9270,0000
Krytie dlhovej služby 14,4263,300,0000
Nákladové úroky 459,00121,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 121,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 61 02160 2760,0000
Neobežný majetok 27 93815 3590,0000
Obežný majetok 9 24513 6575 000
Obrat aktív 1,812,360,0000
Obrat neobežného majetku 2,414,450,0000
Obrat obežného majetku 7,285,010,0000
Odpisy 4 2160,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1080,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 1080,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0031,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 804109,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 6405 9310,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03730,54260,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,15410,12061,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,500,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 5159 4220,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,863,480,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,097,29-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,86-12,400,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69460,62330,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,271,650,0000
Pridaná hodnota 6 3068 1020,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,130,01160,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03730,54260,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,150,89130,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,902,360,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,902,360,0000
Služby 44 84414 3090,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 18329 0165 000
Spotreba materiálu… 17 04645 9670,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 869,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 32768 3780,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 32768 3780,0000
Účtovný cash flow 2 230-1 5005 000
Úrokové krytie 3,1263,040,0000
Vlastné imanie 11 35510 9315 000
Všetky záväzky 25 82818 0850,0000
Výsledok hospodárenia 1 5337 6590,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 5337 6590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 424,005 9310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 9310,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 973,007 5070,0000
Záväzky 25 82818 0850,0000
Záväzky z obchodného styku 3 967109,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 1630,00000,0000
Zisk pred zdanením 973,007 5070,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 8690,00000,0000