damm concrete design s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 2 4871 917
Bankové úvery 6 5550,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,25880,5902
Bežné bankové úvery 6 5550,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64960,0299
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,35-2,44
Celkové tržby 6 1862 280
Celkový dlh 9 6093 248
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 571-97,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,9363-2,78
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 98497,00
Čistý cash flow 1 98497,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 355-6 331
Čistý zisk -5 792-6 331
Čistý zisk v minulom roku -6 3310,0000
Cudzie zdroje 7 1221 331
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,5812,49
Doba obratu aktív 146,74306,89
Doba obratu pohľadávok 15,5812,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 180,20519,96
EBIT v minulom roku -6 3310,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 355-6 331
EBITDA -4 827-6 309
EBITDA marža -0,7803-2,77
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 827-6 309
Finančná páka -0,3492-1,44
Finančné účty 1 98497,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,860,6943
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,86-0,6943
Hrubá marža -0,7253-2,70
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 355-6 331
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,231,69
Krátkodobé pohľadávky 264,0078,00
Krátkodobé záväzky 3 0543 248
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 308,00576,00
Krytie dlhovej služby -11,050,0000
Nákladové úroky 437,000,0000
Náklady na predaný tovar 10 6738 428
Obežný majetok 2 4871 917
Obrat aktív 2,491,19
Obrat obežného majetku 2,491,19
Osobné náklady 322,00161,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 528,0022,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 792-6 331
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 10,224,76
Podiel EBIT k aktívam -2,15-3,30
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,15-3,30
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 9,444,76
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79770,0506
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -13,93-38,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -13,93-38,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,5913,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,540,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,640,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,861,69
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,35-2,44
Pridaná hodnota -4 487-6 148
Rentabilita aktív, ROA -2,33-3,30
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81334,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,99-0,5148
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,99-0,5148
Služby 7 2516 522
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 4871 917
Spotreba materiálu… 3 4221 906
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 5550,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 1862 280
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 1862 280
Účtovný cash flow 1 98497,00
Úročený dlh 6 5550,0000
Úrokové krytie -12,250,0000
Vlastné imanie -7 122-1 331
Všetky záväzky 9 6093 248
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 10,220,0000
Výsledok hospodárenia -4 827-6 309
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 827-6 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 792-6 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 3310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 792-6 331
Zásoby 239,001 742
Záväzky 9 6093 248
Záväzky z obchodného styku 308,00576,00
Zisk pred zdanením -5 792-6 331
Zmena EBIT 0,84580,0000