BC3, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 34 98910 900
Bežná likvidita III. stupeň 1,101,86
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7117-2,16
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,13001,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,471,16
Celkové tržby 27 3452 446
Celkový dlh 29 5845 860
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 847-10 900
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 84710 900
Čistý cash flow 3 84710 900
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 462,0050,00
Čistý zisk 365,0040,00
Čistý zisk v minulom roku 40,000,0000
Cudzie zdroje -5 405-5 040
Daň z príjmov 97,0010,00
Daň z príjmov v minulom roku 10,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 97,0010,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 383,850,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 382,550,0000
Doba obratu aktív 467,031 627
Doba obratu pohľadávok 383,850,0000
Doba splácania záväzkov 17 0322 760
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 394,89874,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16 7812 755
EBIT v minulom roku 50,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 462,0050,00
EBITDA 856,0050,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 856,0050,00
Finančná páka 6,472,16
Finančné účty 3 84710 900
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 762,0050,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84550,5376
Krátkodobé pohľadávky 28 7570,0000
Krátkodobé záväzky 29 5845 860
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 1495 850
Náklady na predaný tovar 25 7342 041
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 634,00775,00
Neobežný majetok 2 3850,0000
Obežný majetok 32 60410 900
Obrat aktív 0,78150,2244
Obrat neobežného majetku 11,470,0000
Obrat obežného majetku 0,83870,2244
Odpisy 300,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 300,000,0000
Osobné náklady 586,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 94,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 665,0040,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10991,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,14074,46
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,540,5226
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,820,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,14074,46
Pohľadávky z obchodného styku 28 6600,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,101,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-0,4624
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84550,5376
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,471,16
Pridaná hodnota 1 611405,00
Primárna platobná neschopnosť 1,020,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,13001,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 34,56117,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 34,56117,20
Služby 25 0001 266
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 98910 900
Spotreba materiálu… 100,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 3452 446
Tržby z predaja tovaru 845,00996,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 5001 450
Účtovný cash flow 3 84710 900
Vlastné imanie 5 4055 040
Všetky záväzky 29 5845 860
Výsledok hospodárenia 556,0050,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 556,0050,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 365,0040,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 462,0050,00
Záväzky 29 5845 860
Záväzky z obchodného styku 29 1495 850
Zisk pred zdanením 462,0050,00
Zmena EBIT 9,240,0000